admin Archive

Khung pháp lý kế toán Việt Nam năm 2020

Khung pháp lý kế toán Việt Nam bao gồm: Luật Kế toán, hệ thống chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, các thông tư hướng dẫn thực hiện …