Category: Tài chính

Phần 01 - Giá trị tích lũy

Phần 01: Giá trị tích lũy

Tổng vốn gốc và tiền lãi được gọi là giá trị tích lũy. Chênh lệch giữa giá trị tích lũy và vốn gốc được gọi là tiền lãi tích lũy.

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này