Category: Kế toán quốc tế

Framework 2018

Bộ khung khái niệm 2018

Mục đích của Bộ khung khái niệm 2018 là hỗ trợ IASB xây dựng và sửa đổi các IFRS dựa trên các khái niệm nhất quán, để giúp những người thực hiện phát triển các …
IFRS 3

IFRS 3 – Hợp nhất kinh doanh

IFRS 3 Hợp nhất kinh doanh mô tả hạch toán kế toán khi bên mua có được quyền kiểm soát một hoạt động kinh doanh (ví dụ: mua lại hoặc sáp nhập). Các hợp nhất …

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này