Thuế Archive

Một số lưu ý về thuế TNDN

1. Các khoản giảm trừ doanh thu không đúng quy định. 2. Chi phí hủy hàng hóa không được trừ 3. Các chi phí cho chuyên gia nước ngoài