[CV 4511/TCT-CS] – Trả lại hàng cho bên bán


TRẢ LẠI HÀNG CHO BÊN BÁN: Bên Mua xuất hóa đơn trả hàng hay Bên Bán xuất hóa đơn điều chỉnh giảm ?

Trả lại hàng cho bên Bán

Nội dung Trước đây Hướng dẫn mới nhất
Quy định hoặc hướng dẫn Theo quy định trước đây tại điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).
  • Theo quy định mới tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp bên bán đã xuất hóa đơn, bên mua đã nhận hàng, nếu sau đó bên mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại hàng thì bên bán sẽ lập hóa đơn hoàn trả hàng, đồng thời bên bán và bên mua có thỏa thuận ghi rõ việc hoàn trả hàng hóa (bên mua không phải lập hóa đơn khi trả lại hàng).
  • Công văn số 67049/CTHN-TTHT ngày 15/9/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn hoàn trả hàng hóa, Theo quy định mới tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp bên bán đã xuất hóa đơn, bên mua đã nhận hàng, nếu sau đó bên mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại hàng thì bên bán sẽ lập hóa đơn hoàn trả hàng, đồng thời bên bán và bên mua có thỏa thuận ghi rõ việc hoàn trả hàng hóa (bên mua không phải lập hóa đơn khi trả lại hàng). Căn cứ vào hóa đơn hoàn trả hàng hóa, người bán và người mua thực hiện kê khai tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn hoàn trả hàng.
  • Công văn số 4511/TCT-CS ngày 11/10/2023 của Tổng cục Thuế về hóa đơn GTGT Tổng cục Thuế lưu ý, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, trường hợp người bán nhận lại hàng hóa trả lại một phần hoặc toàn bộ thì thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc thay thế cho hóa đơn đã lập. Đối với việc kê khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2546/TCT-CS ngày 22/6/2023.
Bên xuất hóa đơn đối với trả hàng cho người bán Bên Mua có trách nhiệm xuất hóa đơn trả hàng lại cho Bên Bán, căn cứ vào: biên bản hoặc thỏa thuận xác nhận số lượng và thành tiền của hàng hóa hoàn trả, được ký xác nhận giữa Bên Mua và Bên Bán. Bên Bán có trách nhiệm xuất hóa đơn cho hàng hóa bị hoàn trả cho Bên Mua, căn cứ vào: biên bản hoặc thỏa thuận xác nhận số lượng và thành tiền của hàng hóa hoàn trả, được ký xác nhận giữa Bên Mua và Bên Bán.

  • Nếu hóa đơn gốc chưa được Bên Mua và Bên Bán kê khai và tính thuế, thì căn cứ vào biên bản xác nhận/thỏa thuận giữa hai bên, Bên Bán có thể xuất hóa đơn thay thế cho hóa đơn gốc.
  • Nếu hóa đơn gốc đã được Bên Mua hoặc Bên Bán kê khai và tính thuế thì Bên Bán phải thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng và giá trị tương ứng của hàng hóa bị trả.
Kỳ kê khai và tính thuế Căn cứ vào hóa đơn hoàn trả hàng hóa, người bán và người mua thực hiện kê khai tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn hoàn trả hàng.
  • Đối với hóa đơn thay thế: bên Mua và bên Bán kê khai thuế trong kỳ phát sinh hóa đơn
  • Đối với hóa đơn điều chỉnh: bên Mua và bên Bán kê khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2546/TCT-CS ngày 22/6/2023. Cụ thể như sau:
  • Căn cứ điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy, định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào: “đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
  • Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về khấu trừ thuế thuế GTGT đầu vào: “g) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”
  • Căn cứ khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào: “8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”


Nguồn: luatvietnam.net

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x