IFRS Archive

Lộ trình áp dụng VFRS tại Việt Nam

Ngày 16 tháng 03 năm 2020, Bộ tài chính đã ban hành quyết định số 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt: Theo đó, lộ trình áp dụng chuẩn mực báo …

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam

Ngày 16 tháng 03 năm 2020, Bộ tài chính đã ban hành quyết định số 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt: Theo đó, lộ trình áp dụng chuẩn mực báo …

IFRS – CÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Các tổ chức quản lý liên quan đến IFRS bao gồm IFRS Foundation; IASB; IFRS Advisory Council và IFRS Interpretation Committee