[IFRS 15] Chương trình tích lũy điểm

Hỗ trợ tích lũy điểm khách hàng IFRS 15 Hình 1

IFRS 15:27 - Hàng hóa dịch vụ tách biệt khi đáp ứng đồng thời hai điều kiện:

1.Khách hàng có thể tự hưởng lợi từ hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc kết hợp với các nguồn lực sẵn có khác

 • Hàng hóa dịch vụ có thể được sử dụng, tiêu dùng hoặc bán với số tiền lớn hơn giá trị thanh lý hoặc được nắm giữ để tạo ra lợi ích kinh tế

 

2.Cam kết chuyển giao hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng được xác định riêng biệt với các cam kết khác trong hợp đồng

 • Các yếu tố cho thấy hai hay nhiều cam kết chuyển giao hàng hóa, dịch vụ là KHÔNG riêng biệt bao gồm [IFRS 15:29]:
  • Đơn vị cung cấp một dịch vụ trọng yếu tích hợp hàng hóa hoặc dịch vụ với các hàng hóa hoặc dịch vụ khác trong một hợp đồng kết hợp;
  • Hàng hóa hoặc dịch vụ được sửa đổi hoặc tùy chỉnh đáng kể bởi hàng hóa hoặc dịch vụ khác trong hợp đồng;
  • Các hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan chặt chẽ với nhau hoặc có mức độ phụ thuộc lẫn nhau cao.IFRS 15:B40 - Quyền chọn mua thêm hàng hóa, dịch vụ của khách hàng:

Nếu trong một hợp đồng, đơn vị trao cho khách hàng quyền chọn mua thêm hàng hóa, dịch vụ, thì quyền chọn đó sẽ làm phát sinh thêm một nghĩa vụ thực hiện hợp đồng chỉ khi quyền chọn đó mang lại cho khách hàng một quyền lợi đáng kể mà khách hàng sẽ không nhận được nếu không tham gia vào hợp đồng đóVÍ DỤ

Ví dụ 1

Công ty A là một công ty thương mại hoạt động trong ngành hàng thực phẩm bánh kẹo. Công ty triển khai chương trình khuyến mại cho khách hàng từ 01/10/2020 đến 31/12/2020. Củ thể:

 • Mỗi đơn hàng  lớn hơn 5 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được phiếu tích lũy điểm tương ứng với giá trị đơn hàng
 • Số phiếu tích lũy điểm sẽ được quy đổi thành tiền mặt chi trả cho khách hàng sau khi kết thúc chương trình nếu khách hàng đạt đủ số điểm tối thiểu là 200 điểm.

 

Cuối ngày 31/12/2020, doanh thu chương trình đạt được 100 tỷ đồng, số tiền dự kiến chi trả cho khách hàng là 10 tỷ đồng

Nghiệp vụ phát sinh trong 02 trường hợp bên dưới tác động đến báo cáo tài chính như thế nào ?

 • Khách hàng không tích lũy đủ điểm
 • Khách hàng tích lũy đủ điểm

 

Trong trường hợp này:

 • Điểm được tích lũy và quy đổi thành tiền mặt chi trả cho khách hàng nếu khách hàng tích đủ tối thiểu 200 điểm.
 • Khách hàng không cần thực hiện quyền chọn mua thêm hàng hóa hoặc dịch vụ để hưởng hỗ trợ.

 

Cho nên, không hình thành nghĩa vụ tách biệt.


Ví dụ 2

Công ty A là một công ty chuyên kinh doanh mỹ phẩm. A thực hiện chương trình khuyến mại với nội dung như sau:

 • Với mỗi 1 triệu đồng tiền mua sản phẩm bất kỳ, khách hàng sẽ tích lũy 1 điểm
 • Mỗi điểm tích lũy sẽ được quy đổi tương ứng 100.000 đồng, và sẽ được giảm vào giá thanh toán cho lần mua tiếp theo
 • Không có giá trị quy đổi sang tiền mặt

 

Tổng giá trị bán được trong kỳ báo cáo: 100 triệu đồng

Công ty A dự kiến sẽ có 10% số điểm không được quy đổi (giả sử rằng: đây cũng chính là tỷ lệ thực tế)

Nghiệp vụ phát sinh trong trường hợp này tác động đến báo cáo tài chính như thế nào ?

 

Trường hợp này:

 • Khách hàng phải thực hiện quyền chọn mua thêm hàng hóa trong tương lai để hưởng được hỗ trợ chiết khấu
 • Nên hình thành nghĩa vụ tách biệt

 

1. Giá trị khoản hỗ trợ chiết khấu

 • Tổng số điểm: = 100 triệu đồng/1 triệu đồng = 100 điểm
 • Tổng số tiền hỗ trợ chiết khấu: = 100 điểm x 100.000 đồng/điểm = 10 triệu đồng
 • Tổng số tiền hỗ trợ chiết khấu có thể được thực hiện bới khách hàng: = 10 triệu đồng x 90% = 9 triệu đồng

 

2. Giá trị hợp lý của giao dịch: = Giá mỹ phẩm (100 triệu đồng) + hỗ trợ chiết khấu (9 triệu đồng) = 109 triệu đồng

3. Phân bổ khoản thanh toán của khách hàng cho các nghĩa vụ theo tỷ lệ:

 • Bán mỹ phẩm: = 100 triệu đồng x 100 triệu đồng/109 triệu đồng = 91,7 triệu đồng
 • Hỗ trợ chiết khấu: = 100 triệu đồng x 9 triệu đồng/109 triệu đồng = 8,3 triệu đồng

TÁC ĐỘNG LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

IFRS 15 – VÍ DỤ 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (SOFP) BÁO CÁO LÃI LỖ (SOPL)
GHI NHẬN GHI NHẬN
Thời điểm mua hàng Tăng khoản phải thu
(100 tỷ đồng)
Tăng doanh thu
(90 tỷ đồng)
Tăng khoản phải trả theo hợp đồng
(10 tỷ đồng)
Trường hợp 1: Khách hàng không tích lũy đủ điểm Giảm khoản phải trả theo hợp đồng
(10 tỷ đồng)
Tăng doanh thu
(10 tỷ đồng)
Trường hợp 2: Khách hàng tích lũy đủ điểm Giảm khoản phải trả theo hợp đồng
(10 tỷ đồng)
Giảm khoản phải thu
(10 tỷ đồng)

IFRS 15 – VÍ DỤ 2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (SOFP) BÁO CÁO LÃI LỖ (SOPL)
GHI NHẬN GHI NHẬN
Thời điểm mua hàng Tăng khoản phải thu
(100 triệu đồng)
Tăng doanh thu
(91,7 triệu đồng)
Tăng khoản phải trả theo hợp đồng
(8,3 triệu đồng)
Khi khách hàng thực hiện khuyến mại Giảm khoản phải trả theo hợp đồng
(8,3 triệu đồng)
Giảm khoản phải thu
(8,3 triệu đồng)Ketoanstartup.com

Xem thêm chuẩn mực khác

Chuẩn mực liên quan:

 • Posts not found
 

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này