[IFRS 15] Hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại - IFRS 15 Hình 1

IFRS 15: B21 - Để ghi nhận việc chuyển giao sản phẩm có quyền hoàn trả lại, đơn vị phải ghi nhận đồng thời:

 • Doanh thu đối với sản phẩm đã chuyển giao (không được ghi nhận cho những sản phẩm dự kiến sẽ bị trả lại)
 • Nghĩa vụ hoàn trả tiền
 • Tài sản (tương ứng điều chỉnh đối với giá vốn) cho quyền thu hồi sản phẩm từ khách hàngVÍ DỤ 1

Một công ty A phân phối sản phẩm cho công ty B (bao gồm siêu thị, đại lý,…) để bán hàng cho người tiêu dùng cuối cùng

Công ty A bán cho công ty B 100 sản phẩm với đơn giá 50.000 đồng/sản phẩm. Giá vốn sản phẩm 30.000 đồng/sản phẩm

Công ty A ước tính có khoảng 5% số lượng hàng bán ra sẽ bị trả lại

Câu hỏi: Báo cáo tài chính của công ty sẽ bị tác động như thế nào trong 03 trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Thực tế chỉ có 3% số lượng hàng bán ra bị trả lại
 • Trường hợp 2: Thực tế có 5% số lượng hàng bán ra bị trả lại
 • Trường hợp 3: Thực tế có 7% số lượng hàng bán ra bị trả lại

 
TÁC ĐỘNG LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

IFRS 15 – VÍ DỤ 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (SOFP) BÁO CÁO LÃI LỖ (SOPL)
GHI NHẬN GHI NHẬN
1. Khi hoàn thành nghĩa vụ bán hàng
 • Doanh thu và nợ phải trả theo hợp đồng
Tăng khoản phải thu

(5.000.000 đồng = 100 sản phẩm x đơn giá bán 50.000 đồng/sản phẩm)

Tăng doanh thu

(4.750.000 đồng)

Tăng khoản phải trả

(250.000 đồng = 05 sản phẩm dự kiến bị trả lại  x đơn giá bán 50.000 đồng/sản phẩm

5% sản phẩm dự kiến bị trả lại => tương ứng 05 sản phẩm)

 • Giá vốn và hàng tồn kho
Giảm hàng tồn kho, tương ứng số lượng bán ra

(3.000.000 đồng = 100 sản phẩm x giá vốn 30.000 đồng/sản phẩm)

Tăng giá vốn

(2.850.000 đồng)

Tăng hàng tồn kho, tương ứng số lượng hàng bị trả về dự kiến

(150.000 đồng= 05 sản phẩm x giá vốn 30.000 đồng/sản phẩm)

2. Khi sản phẩm bị trả lại
Trường hợp 1: 3% sản phẩm bị trả lại, tương ứng thực tế hàng bị trả lại 03 sản phẩm; chênh lệch thấp hơn so với dự kiến 02 sản phẩm
 • Điều chỉnh cấn trừ nợ phải thu – nợ phải trả hợp đồng
 • Điều chỉnh doanh thu cho phần chênh lệch
Giảm khoản phải thu, tương ứng sản phẩm thực tế bị trả

(150.000 đồng = 03 sản phẩm x đơn giá bán 50.000 đồng/sản phẩm)

Tăng doanh thu, tương ứng với sản phẩm chênh lệch

(100.000 đồng = 02 sản phẩm x đơn giá bán 50.000 đồng/sản phẩm)

Giảm khoản phải trả, tương ứng sản phẩm bị trả dự kiến

(250.000 đồng = 05 sản phẩm x đơn giá bán 50.000 đồng/sản phẩm)

 • Điều chỉnh hàng tồn kho
 • Điều chỉnh giá vốn cho phần chênh lệch
Tăng hàng tồn kho, tương ứng sản phẩm thực tế bị trả

(90.000 đồng = 03 sản phẩm x đơn giá bán 30.000 đồng/sản phẩm)

Tăng giá vốn, tương ứng với sản phẩm chênh lệch

(60.000 đồng = 02 sản phẩm x giá vốn 30.000 đồng/sản phẩm)

Giảm hàng tồn kho, tương ứng sản phẩm bị trả dự kiến

(150.000 đồng = 05 sản phẩm x đơn giá bán 30.000 đồng/sản phẩm)

Trường hợp 2: 5% sản phẩm bị trả lại, tương ứng thực tế hàng bị trả lại 05 sản phẩm; không chênh lệch so với dự kiến
 • Điều chỉnh cấn trừ nợ phải thu – nợ phải trả hợp đồng
Giảm khoản phải thu, tương ứng sản phẩm thực tế bị trả

250.000 đồng = 05 sản phẩm x đơn giá bán 50.000 đồng/sản phẩm

Giảm khoản phải trả, tương ứng sản phẩm bị trả dự kiến

(250.000 đồng = 05 sản phẩm x đơn giá bán 50.000 đồng/sản phẩm)

 • Điều chỉnh hàng tồn kho
Tăng hàng tồn kho, tương ứng sản phẩm thực tế bị trả

150.000 đồng = 05 sản phẩm x đơn giá bán 30.000 đồng/sản phẩm

Giảm hàng tồn kho, tương ứng sản phẩm bị trả dự kiến

(150.000 đồng = 05 sản phẩm x đơn giá bán 30.000 đồng/sản phẩm)

Trường hợp 3: 7% sản phẩm bị trả lại, tương ứng thực tế hàng bị trả lại 07 sản phẩm; chênh lệch cao hơn so với dự kiến 02 sản phẩm
 • Điều chỉnh cấn trừ nợ phải thu – nợ phải trả hợp đồng
 • Điều chỉnh doanh thu cho phần chênh lệch
Giảm khoản phải thu, tương ứng sản phẩm thực tế bị trả

(350.000 đồng = 07 sản phẩm x đơn giá bán 50.000 đồng/sản phẩm)

Giảm doanh thu, tương ứng với sản phẩm chênh lệch

(100.000 đồng = 02 sản phẩm x đơn giá bán 50.000 đồng/sản phẩm)

Giảm khoản phải trả, tương ứng sản phẩm bị trả dự kiến

(250.000 đồng = 05 sản phẩm x đơn giá bán 50.000 đồng/sản phẩm)

 • Điều chỉnh hàng tồn kho
 • Điều chỉnh giá vốn cho phần chênh lệch
Tăng hàng tồn kho, tương ứng sản phẩm thực tế bị trả

(210.000 đồng = 07 sản phẩm x đơn giá bán 30.000 đồng/sản phẩm)

Giảm giá vốn, tương ứng với sản phẩm chênh lệch

(60.000 đồng = 02 sản phẩm x giá vốn 30.000 đồng/sản phẩm)

Giảm hàng tồn kho, tương ứng sản phẩm bị trả dự kiến

(150.000 đồng = 05 sản phẩm x đơn giá bán 30.000 đồng/sản phẩm)Ketoanstartup.com

Xem thêm chuẩn mực khác

Chuẩn mực liên quan:

 • Posts not found
 

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này