Tag: IFRS 4

IFRS 4

IFRS 4 – Hợp đồng bảo hiểm

IFRS 4 Hợp đồng bảo hiểm được áp dụng, với các ngoại lệ giới hạn, đối với tất cả các hợp đồng bảo hiểm (bao gồm cả hợp đồng tái bảo hiểm) mà đơn vị …

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này