IFRS 1 – Áp dụng lần đầu các chuẩn mực IFRS


TÓM TẮT NỘI DUNG IFRS 1
TỔNG QUAN

IFRS 1 Áp dụng lần đầu chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) thiết lập các thủ tục quy trình mà một đơn vị phải tuân theo khi áp dụng các chuẩn mực IFRS lần đầu tiên như là cơ sở cho việc lập báo cáo tài chính cho mục đích chung. IFRS này mang đến các miễn trừ hạn chế từ yêu cầu chung để tuân thủ từng IFRS có hiệu lực vào cuối kỳ báo cáo IFRS đầu tiên.

IFRS 1
MỤC TIÊU

IFRS 1 Áp dụng lần đầu chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế thiết lập các quy trình thủ tục mà một đơn vị phải tuân thủ khi lựa chọn áp dụng các IFRS lần đầu tiên làm nền tảng cho việc lập báo cáo tài chính cho mục đích chung.

ĐỊNH NGHĨA

Định nghĩa lần đầu áp dụng

Đơn vị lần đầu áp dụng là lần đầu tiên một đơn vị đưa ra một tuyên bố rõ ràng và trung thực rằng các báo cáo tài chính cho mục đích chung của nó tuân thủ IFRS.

Một đơn vị có thể là đơn vị lần đầu áp dụng, nếu trong năm trước, nó đã lập báo cáo tài chính IFRS cho sử dụng quản lý nội bộ, miễn là các báo cáo tài chính IFRS đó không được cung cấp cho chủ sở hữu hoặc bên ngoài như nhà đầu tư hoặc chủ nợ. Nếu vì một lý do nào đó, một bộ báo cáo tài chính IFRS đã được cung cấp cho chủ sở hữu hoặc bên ngoài trong năm trước, thì đơn vị đó sẽ được coi là đã áp dụng IFRS và IFRS 1 sẽ không được áp dụng.

Một đơn vị cũng có thể là đơn vị áp dụng lần đầu tiên nếu trong năm trước, báo cáo tài chính của nó:

 • khẳng định tuân thủ một số nhưng không phải tất cả IFRS, hoặc
 • chỉ bao gồm sự đối chiếu các số liệu được chọn từ GAAP trước đó với IFRS. (GAAP trước đó, có nghĩa là GAAP mà một đơn vị đã tuân theo ngay trước khi áp dụng IFRS.)

Tuy nhiên, một đơn vị không phải là áp dụng lần đầu tiên, nếu trong năm trước, báo cáo tài chính của nó đã khẳng định:

 • Tuân thủ IFRS ngay cả khi báo cáo của kiểm toán có đủ điều kiện liên quan đến sự phù hợp với IFRS.
 • Tuân thủ cả GAAP trước và IFRS.

Một đơn vị đã áp dụng IFRS trong giai đoạn báo cáo trước đó, nhưng báo cáo tài chính hàng năm gần đây nhất không có tuyên bố tuân thủ rõ ràng và đầy đủ  về việc tuân thủ IFRS có thể chọn:

 • áp dụng các yêu cầu của IFRS 1 (bao gồm các miễn trừ được phép khác nhau cho áp dụng hồi tố hoàn toàn ), hoặc
 • áp dụng hồi tố IFRS theo IAS 8 Chính sách kế toán, các thay đổi về ước tính và sai sót kế toán, như thể nó không bao giờ ngừng áp dụng IFRS.
ĐIỀU CHỈNH

Các điều chỉnh để chuyển GAAP trước đó sang IFRS tại thời điểm áp dụng lần đầu

1. Ghi nhận lại một số tài sản và nợ phải trả theo GAAP trước đó

Đơn vị nên loại bỏ các tài sản và nợ phải trả theo GAAP trước đó ra khỏi báo cáo  tình hình tài chính đầu kỳ nếu chúng không đủ điều kiện để được ghi nhận theo IFRS. [IFRS 1.10 (b)] Ví dụ:

IAS 38 không cho phép ghi nhận các chi tiêu sau đây như một tài sản vô hình:

 • Nghiên cứu
 • chi phí khởi động, trước vận hành và trước hoạt động
 • đào tạo
 • quảng cáo và khuyến mãi
 • di chuyển và di dời

Nếu GAAP trước đó đã ghi nhận chúng là tài sản, chúng sẽ bị loại bỏ trong báo cáo tình hình tài chính đầu kỳ theo IFRS.

Nếu GAAP trước đó đã cho phép trích trước các khoản nợ phải trả đối với "các quỹ chung", tái cấu trúc, tổn thất hoạt động trong tương lai hoặc đại tu lớn mà không đáp ứng các điều kiện để được ghi nhận là một khoản dự phòng theo IAS 37, thì chúng sẽ được loại bỏ khỏi báo cáo tình hình tài chính đầu kỳ theo IFRS.

Nếu GAAP trước đó đã cho phép ghi nhận tài sản tiềm tàng như được định nghĩa trong IAS 37.10, chúng sẽ bị loại bỏ trong báo cáo tình hình tài chính đầu kỳ theo IFRS

2. Ghi nhận một số tài sản và nợ phải trả không được ghi nhận theo GAAP trước đó

Ngược lại, đơn vị nên ghi nhận tất cả các tài sản và nợ phải trả được phép ghi nhận bởi IFRS ngay cả khi chúng chưa bao giờ được ghi nhận theo GAAP trước đó. [IFRS 1.10 (a)] Ví dụ:

IAS 39 yêu cầu ghi nhận tất cả các tài sản tài chính phái sinh và nợ phải trả, kể cả các công cụ phái sinh. Chúng không được ghi nhận dưới nhiều GAAP quốc gia

IAS 19 yêu cầu chủ lao động ghi nhận nợ phải trả khi một người lao động đã cung cấp dịch vụ để đổi lấy lợi ích được chi trả trong tương lai. Đây không chỉ là các lợi ích sau khi làm việc (ví dụ: các chương trình hưu trí) mà còn là các nghĩa vụ đối với bảo hiểm y tế và nhân thọ, các kỳ nghỉ, trợ cấp chấm dứt hợp đồng và bồi thường. Trong trường hợp quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định “vượt quỹ”, thì đây sẽ là một tài sản của quỹ phúc lợi .

IAS 37 yêu cầu ghi nhận các khoản dự phòng như là các khoản nợ phải trả. Ví dụ bao gồm nghĩa vụ đối với việc tái cấu trúc, hợp đồng đền bù, ngừng hoạt động, khắc phục, phục hồi địa điểm, bảo hành, bảo lãnh và kiện tụng.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ phải trả sẽ được ghi nhận phù hợp với IAS 12

3. Phân loại lại

Đơn vị nên phân loại lại các khoản mục đầu kỳ của báo cáo tình hình tài chính theo GAAP trước đó để phù hợp với sự phân loại của IFRS. [IFRS 1.10 (c)] Ví dụ:

IAS 10 không cho phép phân loại cổ tức đã công bố hoặc đề xuất sau ngày báo báo tình hình tài chính là một khoản nợ phải trả tại ngày báo cáo tình hình tài chính. Nếu nợ phải trả đó được ghi nhận theo GAAP trước đó, thì nó sẽ được đảo ngược trong số dư đầu kỳ của báo cáo tình hình tài chính theo IFRS

Nếu GAAP trước đó đã cho phép cổ phiếu quỹ (cổ phiếu đơn vị mà đã được chính đơn vị đó mua lại) được báo cáo như một tài sản, thì nó sẽ được phân loại lại thành một thành phần của vốn chủ sở hữu theo IFRS.

Các khoản mục được phân loại là tài sản vô hình trong thỏa thuận hợp tác kinh doanh được hạch toán theo GAAP trước đó, có thể được yêu cầu phân loại lại là lợi thế thương mại theo IFRS 3, bởi vì chúng không đáp ứng định nghĩa về tài sản vô hình theo IAS 38. Điều ngược lại cũng có thể đúng trong một số trường hợp

IAS 32 có các nguyên tắc để phân loại các khoản mục là nợ phải trả tài chính hoặc vốn chủ sở hữu. Do đó, các cổ phiếu ưu đãi bắt buộc mua lại có thể được phân loại là vốn chủ sở hữu theo GAAP trước đó, sẽ được phân loại lại thành các khoản nợ phải trả trong báo cáo tình hình tài chính đầu kỳ theo IFRS.

Lưu ý rằng IFRS 1 tạo ra ngoại lệ cho các khoản dự phòng "kế toán chia tách" của IAS 32. Nếu nợ phải trả của một công cụ tài chính không còn tồn tại vào ngày đầu kỳ của báo cáo tình hình tài chính IFRS, thì đơn vị không bắt buộc phân loại lại thu nhập giữ lại và vào vốn chủ sở hữu khác vốn chủ sở hữu ban đầu của công cụ tài chính.

Nguyên tắc phân loại lại sẽ áp dụng cho mục đích xác định các phân đoạn báo cáo theo IFRS 8.

Một số khoản bù trừ (ròng) tài sản và nợ phải trả hoặc các khoản thu nhập và chi phí đã được chấp nhận theo GAAP trước đó, có thể không còn được chấp nhận theo IFRS

4. Đo lường

Nguyên tắc đo lường chung - có một số trường hợp ngoại lệ quan trọng được ghi chú dưới đây - là áp dụng các IFRS trong việc đo lường tất cả các tài sản và nợ phải trả đãđược ghi nhận. [IFRS 1.10 (d)]

5. Cách ghi nhận các điều chỉnh cần thiết để chuyển từ GAAP trước đó sang IFRS

Các điều chỉnh cần thiết để chuyển từ GAAP trước đó sang IFRS tại ngày chuyển đổi nên được ghi nhận trực tiếp vào thu nhập giữ lại hoặc nếu phù hợp thì ghi nhận vào vốn chủ sở hữu tại ngày chuyển sang IFRS. [IFRS 1.11]

6. Ước tính kế toán

Khi chuẩn bị các ước tính IFRS tại ngày chuyển sang IFRS, đơn vị phải sử dụng các đầu vào và giả định đã được sử dụng để xác định các ước tính GAAP trước đó tại ngày đó (sau khi điều chỉnh để phản ánh bất kỳ sự khác biệt nào trong chính sách kế toán). Đơn vị không được phép sử dụng thông tin chỉ có sẵn sau khi ước tính GAAP trước đó được loại trừ để điều chỉnh sai xót.. [IFRS 1.14]

7. Thay đổi công bố thông tin

Đối với nhiều đơn vị, các lĩnh vực công bố mới sẽ được thêm vào mà không phải là yêu cầu theo GAAP trước đó (có thể là thông tin phân khúc, thu nhập trên mỗi cổ phiếu, ngừng hoạt động, dự phòng và giá trị hợp lý của tất cả các công cụ tài chính) và công bố được yêu cầu theo GAAP trước đó được mở rộng (có lẽ công bố của các bên liên quan).

8. Công bố dữ liệu tài chính được chọn cho các giai đoạn trước báo cáo tình hình tài chính IFRS đầu tiên

Nếu đơn vị áp dụng lần đầu muốn công bố thông tin tài chính được chọn trong các khoảng thời gian trước ngày đầu kỳ của báo cáo tình hình tài chính IFRS, thì không bắt buộc thông tin đó phải tuân thủ IFRS. Việc tuân thủ các IFRS của các thông tin tài chính trước là tùy chọn. [IFRS 1.22]

Nếu đơn vị chọn trình bày thông tin tài chính đã chọn trước đó dựa trên GAAP trước đó thay vì IFRS, thì đơn vị phải dán nhãn thông tin trước đó là không tuân thủ IFRS và hơn nữa, nó phải công bố bản chất của các điều chỉnh chính sẽ tạo ra thông tin tuân thủ IFRS. Công bố sau đó là thuyết minh và không nhất thiết phải định lượng. [IFRS 1.22]

9. Công bố trong báo cáo tài chính của đơn vị áp dụng lần đầu

IFRS 1 yêu cầu các công bố phải giải thích việc chuyển đổi từ GAAP trước đó sang IFRS đã ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động và dòng tiền như thế nào. [IFRS 1.23] Điều này bao gồm:

 • đối chiếu vốn chủ sở hữu được báo cáo theo GAAP trước đó với vốn chủ sở hữu theo IFRS (a) tại ngày chuyển sang IFRS và (b) ngày cuối cùng của kỳ báo cáo hàng năm cuối cùng theo GAAP trước đó. [IFRS 1.24 (a)] (Đối với đơn vị áp dụng IFRS lần đầu tiên trong báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2014, thì ngày đối chiếu sẽ là ngày 1 tháng 1 năm 2013 và ngày 31 tháng 12 năm 2013.)
 • đối chiếu tổng thu nhập toàn diện cho kỳ báo cáo hàng năm cuối cùng theo GAAP trước đó với tổng thu nhập toàn diện theo IFRS cho cùng kỳ [IFRS 1.24 (b)]
 • giải thích về các điều chỉnh trọng yếu đã được thực hiện, khi áp dụng IFRS lần đầu tiên, cho báo cáo tình hình tài chính, báo cáo thu nhập toàn diện và báo cáo lưu chuyển tiền tệ (sau này nếu được trình bày theo GAAP trước đó) [IFRS 1.25]
 • nếu các sai xót trong báo cáo tài chính GAAP trước đó đây được phát hiện trong quá trình chuyển đổi sang IFRS, thì các sai xót đó phải được công bố riêng [IFRS 1.26]
 • nếu đơn vị ghi nhận hoặc đảo ngược bất kỳ tổn thất suy giảm nào trong việc lập báo cáo tài chính đầu kỳ IFRS, những điều này phải được công bố [IFRS 1.24 (c)]
 • giải thích phù hợp nếu đơn vị đã chọn áp dụng bất kỳ khoản ngoại trừ việc ghi nhận và đo lường cụ thể nào được cho phép theo IFRS 1 - ví dụ, nếu sử dụng giá trị hợp lý như là giá phí quy ước
10. Công bố báo cáo tài chính giữa niên độ

Nếu đơn vị áp dụng IFRS lần đầu tiên trong báo cáo tài chính hàng năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014, thì cần phải công bố các báo cáo tài chính giữa niên đô trước các báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014, nhưng chỉ áp dụng cho các báo cáo tài chính giữa niên độ tuân theo IAS 34 Báo cáo tài chính giữa niên độ.

Thông tin giải thích và đối chiếu được yêu cầu trong báo cáo giữa niên độ ngay trước báo cáo tài chính hàng năm IFRS đầu tiên. Thông tin bao gồm sự đối chiếu giữa IFRS và GAAP trước đó. [IFRS 1.32]

NGOẠI TRỪ

Các ngoại trừ đối với áp dụng hồi tố các IFRS khác

Trước ngày 1 tháng 1 năm 2010, có ba trường hợp ngoại lệ đối với nguyên tắc chung của áp dụng hồi tố. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2009, IFRS 1 đã được sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, đã thêm hai ngoại lệ bổ sung với mục tiêu đơn giản hóa hơn nữa việc chuyển đổi sang IFRS cho những đơn vị áp dụng lần đầu. Năm trường hợp ngoại lệ là: [IFRS 1.Phụ lục B]

IAS 39 – Ghi nhận lại các công cụ tài chính

Đơn vị áp dụng lần đầu sẽ áp dụng các yêu cầu ghi nhận lại trong IAS 39 cho các giao dịch xảy ra vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2004. Tuy nhiên, đơn vị có thể áp dụng các yêu cầu ghi nhận lại để cung cấp thông tin cần thiết tại thời điểm kế toán ban đầu cho các giao dịch đó . [IFRS 1.B2-3]

IAS 39 – Kế toán các công cụ phòng ngừa rủi ro

Nguyên tắc chung là đơn vị sẽ không phản ánh trong báo cáo tình hình tài chính đầu kỳ theo IFRS về mối quan hệ phòng ngừa rủi ro mà không đủ điều kiện của kế toán phòng ngừa rủi ro theo IAS 39.

Tuy nhiên, nếu đơn vị đã định rõ một tài sản ròng như một khoản mục phòng ngừa rủi ro theo GAAP trước đó, nó có thể chỉ định một khoản mục riêng lẻ trong tài sản  ròng đó như là một khoản mục phòng ngừa rủi ro theo IFRS, với điều kiện là nó không  trễ hơn ngày chuyển sang IFRS. [IFRS 1.B5]

IAS 27 – Lợi ích không kiểm soát

IFRS 1.B7 liệt kê các yêu cầu cụ thể của IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất sẽ được áp dụng.

Tài sản dầu khí

Đơn vị sử dụng phương pháp chi phí đầy đủ có thể chọn miễn trừ áp dụng hồi tố theo IFRS cho tài sản dầu khí. Đơn vị lựa chọn miễn trừ này sẽ sử dụng giá trị thuần theo GAAP cũ như là chi phí được coi là tài sản dầu khí tại ngày áp dụng IFRS lần đầu tiên.

Xác định xem một thỏa thuận có chứa hợp đồng thuê

Nếu đơn vị áp dụng lần đầu với hợp đồng cho thuê đưa ra cùng một loại xác định liệu một thỏa thuận có cho thuê theo GAAP trước đó cũng như theo yêu cầu của IFRIC 4 Xác định xem Thỏa thuận có chứa Hợp đồng thuê, nhưng vào một ngày khác với yêu cầu của IFRIC 4, các sửa đổi đã miễn cho đơn vị khỏi phải áp dụng IFRIC 4 khi áp dụng IFRS.

MIỄN TRỪ

Các miễn trừ tùy chọn từ nguyên tắc đo lường cơ bản trong IFRS 1

Có một số miễn trừ tùy chọn cho các nguyên tắc chung đo lường và công bố lại được nêu ở trên. Các ngoại trừ sau đây là tùy chọn. Chúng liên quan đến:

Hợp tác kinh doanh [IFRS 1.Phụ lục C]

Và một số khác [IFRS 1.Phụ lục D]:

 • giao dịch thanh toán trên cơ sở cổ phiếu
 • hợp đồng bảo hiểm
 • giá trị hợp lý, giá trị sổ sách trước đó hoặc đánh giá lại như giá phí quy ước
 • cho thuê
 • Chênh lệch chuyển đổi lũy kế
 • đầu tư vào các công ty con, các đơn vị đồng kiểm soát, các công ty liên kết và liên doanh
 • tài sản và nợ phải trả của các công ty con, công ty liên kết và liên doanh
 • công cụ tài chính
 • chỉ định các công cụ tài chính được ghi nhận trước đây
 • đo lường giá trị hợp lý của tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính khi ghi nhận ban đầu
 • các khoản nợ không còn nghĩa vụ phải trả bao gồm trong chi phí tài sản, nhà xưởng và thiết bị
 • tài sản tài chính hoặc tài sản vô hình được hạch toán theo IFRIC 12 Thỏa thuận nhượng quyền dịch vụ
 • chi phí đi vay
 • chuyển nhượng tài sản từ khách hàng
 • Hủy bỏ các khoản nợ tài chính với các công cụ vốn chủ sở hữu
 • siêu lạm phát
 • Thỏa thuận hợp tác chung
 • Loại bỏ chi phí trong giai đoạn sản xuất bề mặt mỏ

Một số, nhưng không phải tất cả, được mô tả dưới đây.

Hợp nhất kinh doanh xảy ra trước ngày đầu kỳ của báo cáo tình hình tài chính.

IFRS 1 bao gồm Phụ lục C giải thích cách thức đơn vị áp dụng lần đầu nên xem xét đến các hợp tác kinh doanh xảy ra trước khi chuyển sang IFRS.

Một đơn vị có thể giữ nguyên kế toán ban đầu theo GAAP, nghĩa là, không công bố lại:

 • Sáp nhập trước đó hoặc lợi thế thương mại được xóa bỏ từ nguồn quỹ
 • Giá trị còn lại của tài sản và nợ phải trả được ghi nhận tại ngày mua hoặc sáp nhập, hoặc cách thức
 • Lợi thế thương mại được xác định ban đầu (không điều chỉnh phân bổ giá mua khi mua)

Tuy nhiên, nếu muốn làm như vậy, một đơn vị có thể chọn công bố lại tất cả các kết hợp kinh doanh bắt đầu từ ngày mà nó chọn trước ngày mở kỳ của báo cáo tình hình tài chính.

Trong mọi trường hợp, đơn vị phải thực hiện kiểm tra suy giảm ban đầu theo IAS 36 đối với bất kỳ lợi thế thương mại còn lại trong báo cáo tình hình tài chính đầu kỳ theo IFRS, sau khi phân loại lại, nếu phù hợp, chuyển các tài sản vô hình theo GAAP trước đó sang lợi thế thương mại

Miễn trừ trong hợp tác kinh doanh cũng được áp dụng cho việc mua các khoản đầu tư vào công ty liên kết, lợi ích trong liên doanh và lợi ích trong hoat động kinh doanh chung khi hoạt động tạo thành một doanh nghiệp

Giá phí quy ước

Tài sản theo giá gốc (ví dụ: tài sản, nhà xưởng và thiết bị) có thể được đo lường theo giá trị hợp lý của chúng tại ngày chuyển sang IFRS. Giá trị hợp lý trở thành "giá phí quy ước" sẽ được chuyển tiếp theo mô hình chi phí IFRS. Giá phí quy ước là giá trị được sử dụng thay thế cho chi phí hoặc chi phí đã được khấu hao tại một ngày nhất định. [IFRS 1.D6]

Nếu, trước ngày báo cáo tình hình tài chính IFRS đầu tiên, đơn vị đã đánh giá lại bất kỳ tài sản nào theo GAAP trước đó theo giá trị hợp lý hoặc theo chi phí được điều chỉnh theo chỉ số giá, thì giá trị được đánh giá lại theo GAAP trước đó tại ngày đánh giá lại có thể trở thành chi phí hợp lý của tài sản theo IFRS. [IFRS 1.D6]

Nếu, trước ngày báo cáo tình hình tài chính IFRS đầu tiên, đơn vị đã thực hiện đánh giá lại tài sản hoặc nợ phải trả một lần thành giá trị hợp lý do chào bán cổ phần lần đầu ra chông chúng hoặc chào bán riêng lẻ và giá trị định giá lại trở thành chi phí hợp lý theo GAAP trước đó, giá trị đó sẽ tiếp tục được coi là chi phí hợp lý sau khi áp dụng IFRS ban đầu. [IFRS 1.D8]

Tùy chọn này chỉ áp dụng cho các tài sản vô hình nếu có một thị trường hoạt động. [IFRS 1.D7]

 Nếu giá trị còn lại của bất động sản, nhà xưởng và thiết bị hoặc tài sản vô hình được sử dụng trong các hoạt động được điều chỉnh theo tỷ lệ bao gồm giá trị theo GAAP trước đó mà không đủ điều kiện để vốn hóa theo IFRS, đơn vị áp dụng lần đầu có thể chọn sử dụng giá trị còn lại theo GAAP trước đó như chi phí hợp lý khi áp dụng IFRS ban đầu. [IFRS 1.D8B]

Các đơn vị đủ điều kiện theo quy định về tỷ lệ cũng có thể tùy chọn áp dụng IFRS 14 Tài khoản hoãn lại theo quy định khi chuyển sang IFRS và trong các báo cáo tài chính tiếp theo.

IAS 19 - Lợi ích của người lao động: Chênh lệch từ tính toán dựa trên mô hình thống kê

Một đơn vị có thể chọn ghi nhận tất cả chênh lệch từ tính toán trên mô hình thống kê cho tất cả các quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định tại ngày đầu kỳ báo cáo tình hình tài chính theo IFRS (nghĩa là đặt lại bất kỳ cách tiếp cận nào được ghi nhận theo GAAP trước đó về 0), ngay cả khi họ chọn sử dụng IAS 19 cách tiếp cận đối với chênh lệch từ tính toán trên mô hình thống kê phát sinh sau khi áp dụng IFRS lần đầu tiên.

Nếu đơn vị áp dụng lần đầu sử dụng miễn trừ này, nó sẽ áp dụng miễn trừ này cho tất cả các quỹ phúc lợi. [IFRS 1.D10]

IAS 21 – Các quỹ dự trữ chuyển đổi lũy kế

Đơn vị có thể chọn ghi nhận tất cả các điều chỉnh chuyển đổi phát sinh từ việc chuyển đổi báo cáo tài chính của các đơn vị nước ngoài về lợi nhuận hoặc lỗ lũy kế tại ngày mở kỳ của báo cáo tình hình tài chính IFRS (nghĩa là thiết lập lại khoản quỹ chuyển đổi trong vốn chủ sở hữu theo GAAP trước đó về 0 ).

Nếu đơn vị chọn miễn trừ này, khoản lãi hoặc lỗ khi bán thanh lý đơn vị nước ngoài sẽ được điều chỉnh bằng những điều chỉnh chuyển đổi lũy kế phát sinh sau ngày mở kỳ báo báo tình hình tài chính IFRS. [IFRS 1.D13]

IAS 27 – Khoản mục đầu tư trong báo cáo tài chính riêng

Vào tháng 5 năm 2008, IASB đã sửa đổi chuẩn mực để thay đổi cách chi phí đầu tư trong báo cáo tài chính riêng được đo lường khi áp dụng IFRS lần đầu tiên. Các sửa đổi đối với IFRS 1:

 • Cho phép đơn vị áp dụng lần đầu sử dụng 'chi phí hợp lý' có giá trị hợp lý hoặc giá trị thuần sổ sách theo nguyên tắc kế toán trước đó để đo lường chi phí đầu tư ban đầu vào các công ty con, các đơn vị đồng kiểm soát và các công ty liên kết trong báo cáo tài chính riêng
 • Xóa định nghĩa về phương pháp chi phí khỏi IAS 27 và thêm yêu cầu trình bày cổ tức dưới dạng thu nhập trong báo cáo tài chính riêng của nhà đầu tư
 • Yêu cầu rằng, khi công ty mẹ mới được thành lập khi cơ cấu lại, công ty mẹ phải đo lường chi phí đầu tư của công ty mẹ trước đó với giá trị thuần sổ sách của vốn cổ phần thuộc khoản mục vốn chủ sở hữu của công ty mẹ trước đó tại ngày cơ cấu lại.

Tài sản và nợ phải trả của các công ty con, công ty liên kết và liên doanh: ngày áp dụng IFRS khác nhau của nhà đầu tư và người nhận đầu tư

Nếu một công ty con áp dụng lần đầu muộn hơn so với công ty mẹ, IFRS 1 cho phép lựa chọn giữa hai cơ sở đo lường trong báo cáo tài chính riêng của công ty con. Trong trường hợp này, công ty con nên đo lường tài sản và nợ như sau: [IFRS 1.D16]

 • Giá trị sổ sách thuần sẽ được bao gồm trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ, dựa trên ngày chuyển đổi sang IFRS của công ty mẹ, nếu không có điều chỉnh nào được thực hiện đối với các thủ tục hợp nhất và đối với ảnh hưởng của hợp tác kinh doanh mà công ty mẹ mua lại công ty con hoặc
 • Giá trị sổ sách thuần theo yêu cầu của IFRS 1 dựa trên ngày chuyển đổi sang IFRS của công ty con

Sự lựa chọn tương tự có sẵn cho một công ty liên kết hoặc liên doanh khi trở thành đơn vị áp dụng lần đầu muộn hơn so với đơn vị có ảnh hưởng đáng kể hoặc đồng kiểm soát đối với nó. [IFRS 1.D16]

Nếu công ty mẹ trở thành đơn vị áp dụng lần đầu muộn hơn so với công ty con, trong báo cáo tài chính hợp nhất công ty nên đo lường tài sản và nợ phải trả của công ty con với cùng giá trị sổ sách thuần như trong báo cáo tài chính riêng của công ty con, sau khi điều chỉnh đối với những điều chỉnh hợp nhất và đối với ảnh hưởng của hợp tác kinh doanh trong đó công ty mẹ mua lại công ty con.

Cách tiếp cận tương tự được áp dụng trong trường hợp liên kết và liên doanh. [IFRS 1.D17]

Ketoanstartup.com


XEM THÊM CÁC CHUẨN MỰC KHÁC

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x