Bộ khung khái niệm 2018


TÓM TẮT NỘI DUNG BỘ KHUNG KHÁI NIỆM 2018
TỔNG QUAN

Mục đích của Bộ khung khái niệm 2018 là hỗ trợ IASB xây dựng và sửa đổi các IFRS dựa trên các khái niệm nhất quán, để giúp những người thực hiện phát triển các chính sách kế toán nhất quán cho các lĩnh vực không nằm trong chuẩn mực hoặc nơi có sự lựa chọn của chính sách kế toán và hỗ trợ tất cả các bên hiểu và giải thích IFRS.

Trong trường hợp không có Chuẩn mực hoặc Giải thích áp dụng cụ thể cho giao dịch, ban quản lý phải sử dụng phán quyết của mình trong việc phát triển và áp dụng chính sách kế toán dẫn đến thông tin thích hợp và đáng tin cậy. Khi đưa ra phán quyết đó, IAS 8.11 yêu cầu ban quản lý xem xét các định nghĩa, điều kiện ghi nhận và các khái niệm đo lường đối với tài sản, nợ phải trả, thu nhập và chi phí trong Bộ khung khái niệm. Tầm quan trọng này của Bộ khung khái niệm đã được thêm vào trong các phiên bản 2003 của IAS 8.

Nếu IASB quyết định đưa ra một tuyên bố mới hoặc sửa đổi mâu thuẫn với Bộ khung khái niệm, IASB phải nêu rõ thực tế và giải thích lý do cơ sở ra đời để đưa đến kết luận.

Bộ khung khái niệm không phải là một Chuẩn mực và không phủ định bất kỳ IFRS cụ thể nào

Framework 2018
PHẠM VI

Bộ khung khái niệm mô tả:

 • Mục tiêu của lập báo cáo tài chính cho mục đích chung
 • Đặc điểm chất lượng của thông tin tài chính hữu ích
 • Báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính của đơn vị
 • Các yếu tố của báo cáo tài chính
 • Ghi nhận và nhận dạng
 • Đo lường
 • Trình bày và công bố
 • Khái niệm về vốn và bảo tồn vốn
CHƯƠNG 1: MỤC TIÊU CỦA LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO MỤC ĐÍCH CHUNG

Người sử dụng chính của báo cáo tài chính cho mục đích chung là các nhà đầu tư tiềm năng và hiện tại, người cho vay và các chủ nợ khác, những người sử dụng thông tin đó để đưa ra quyết định về việc mua, bán hoặc nắm giữ vốn hoặc các công cụ nợ, cung cấp hoặc thanh toán các khoản vay hoặc các hình thức tín dụng khác, hoặc thực hiện các quyền bỏ phiếu hoặc ảnh hưởng đến các hành động của ban quản lý có tác động đến việc sử dụng các nguồn lực kinh tế của đơn vị. [1.2]

Người dùng chính cần thông tin về nguồn lực của đơn vị không chỉ để đánh giá triển vọng của đơn vị đối với dòng tiền ròng trong tương lai mà còn cả cách thức quản lý đạt hiệu quả và đạt hiệu suất trong việc sử dụng các nguồn lực hiện có của đơn vị (ví dụ: quản lý). [1.3-1.4]

Bộ khung khái niệm IFRS lưu ý rằng các báo cáo tài chính cho mục đích chung không thể cung cấp tất cả thông tin mà người dùng có thể cần để đưa ra quyết định kinh tế. Họ cũng sẽ cần phải xem xét thông tin thích hợp từ các nguồn khác. [1.6]

Bộ khung khái niệm IFRS lưu ý rằng các bên khác, bao gồm các nhà quản lý thị trường, có thể tìm thấy các báo cáo tài chính có mục đích chung là hữu ích. Tuy nhiên, đây không được coi là người dùng chính và báo cáo tài chính cho mục đích chung không chủ yếu hướng đến các cơ quan quản lý hoặc các bên khác. [1.10]

Thông tin về nguồn lực kinh tế, nghĩa vụ và thay đổi trong nguồn lực và nghĩa vụ của đơn vị

Nguồn lực kinh kế và nghĩa vụ

Thông tin về bản chất và số lượng nguồn lực kinh tế và nghĩa vụ của đơn vị báo cáo hỗ trợ người dùng đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu tài chính của đơn vị đó; để đánh giá tính thanh khoản và khả năng thanh toán, nhu cầu và khả năng huy động tài chính. Thông tin về yêu cầu chia trả và yêu cầu thanh toán hỗ trợ người dùng dự đoán cách dòng tiền trong tương lai sẽ được phân phối giữa họ với chi trả trong đơn vị báo cáo. [1.13]

Các nguồn lực kinh tế và nghĩa vụ của đơn vị được báo cáo trong báo cáo tình hình tài chính. [Xem IAS 1.54-80A]

Thay đổi trong nguồn lực kinh tế và nghĩa vụ

Những thay đổi trong nguồn lực kinh tế và nghĩa vụ của đơn vị báo cáo là kết quả từ hoạt động kinh doanh của đơn vị đó và từ các sự kiện hoặc giao dịch khác như phát hành nợ hoặc các công cụ vốn chủ sở hữu. Người dùng cần có khả năng phân biệt giữa hai thay đổi này. [1.15]

Kết quả tài chính được phản ánh bởi kế toán dồn tích

Thông tin về kết quả tài chính của đơn vị báo cáo trong một thời kỳ, thể hiện những thay đổi về nguồn lực kinh tế và nghĩa vụ khác với những gì thu được trực tiếp từ các nhà đầu tư và chủ nợ, rất hữu ích trong việc đánh giá khả năng tạo ra dòng tiền ròng trong quá khứ và tương lai của đơn vị. Thông tin như vậy cũng có thể chỉ ra mức độ mà các sự kiện kinh tế chung đã thay đổi khả năng tạo ra dòng tiền trong tương lai. [1.18-1.19]

Những thay đổi trong các nguồn lực kinh tế và nghĩa vụ của đơn vị được trình bày trong báo cáo thu nhập toàn diện. [Xem IAS 1.81-105]

Kết quả tài chính được phản ánh bởi dòng tiền trong quá khứ

Thông tin về dòng tiền của đơn vị trong suốt giai đoạn báo cáo cũng hỗ trợ người dùng đánh giá khả năng tạo ra dòng tiền ròng trong tương lai và để đánh giá sự quản lý nguồn lực kinh tế. Thông tin này cho biết cách thức đơn vị thu vào và chi tiêu tiền, bao gồm thông tin về việc vay và trả nợ, cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông, v.v. [1.20]

Những thay đổi trong dòng tiền của đơn vị được trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. [Xem IAS 7]

Thay đổi nguồn lực kinh tế và nghĩa vụ không xuất phát từ kết quả tài chính

Thông tin về những thay đổi trong các nguồn lực kinh tế và nghĩa vụ của đơn vị do các sự kiện và giao dịch không phải từ kết quả tài chính, chẳng hạn như phát hành công cụ vốn hoặc phân phối tiền mặt hoặc tài sản khác cho các cổ đông là cần thiết để hoàn thành bức tranh về tổng thay đổi trong nguồn lực kinh tế và nghĩa vụ của đơn vị. [1.21]

Những thay đổi trong nguồn lực kinh tế và nghĩa vụ của đơn vị không xuất phát từ kết quả tài chính được trình bày trong báo cáo về những thay đổi trong vốn chủ sở hữu. [Xem IAS 1.106-110]

Thông tin về việc sử dụng các nguồn lực kinh tế của đơn vị

Thông tin về việc sử dụng các nguồn lực kinh tế của đơn vị cũng cho biết hiệu suất và hiệu quả sử dụng các nguồn lực này với trách nhiệm quản lý của ban quản lý. Thông tin như vậy cũng hữu ích để dự đoán cách quản lý hiệu suất và hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực kinh tế đơn vị trong tương lai và do đó, xác định được triển vọng của dòng tiền ròng trong tương lai. [1.22]

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CỦA THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Các đặc điểm chất lượng của báo cáo tài chính hữu ích xác định các loại thông tin có thể hữu ích nhất cho người dùng trong việc đưa ra quyết định về đơn vị trên cơ sở thông tin trong báo cáo tài chính. Các đặc điểm chất lượng áp dụng như nhau cho thông tin tài chính trong các báo cáo tài chính cho mục đích chung cũng như thông tin tài chính được cung cấp theo những cách khác. [2.1, 2.3]

Thông tin tài chính hữu ích khi nó thích hợp và trình bày trung thực những gì nó thể hiện. Tính hữu ích của thông tin tài chính được nâng cao nếu có thể so sánh, kiểm chứng, kịp thời và dễ hiểu. [2.4]

Đặc điểm chất lượng cơ bản

Thích hợp và trình bày trung thực là các đặc điểm chất lượng cơ bản của thông tin tài chính hữu ích. [2.5]

Thích hợp

Thông tin tài chính thích hợp có khả năng tạo ra sự khác biệt trong các quyết định của người dùng. Thông tin tài chính có khả năng tạo ra sự khác biệt trong các quyết định nếu nó có giá trị dự đoán, giá trị xác nhận hoặc cả hai. Giá trị dự đoán và giá trị xác nhận của thông tin tài chính có liên quan với nhau. [2.6-2.10]

Tính trọng yếu là khía cạnh liên quan cụ thể dựa trên bản chất hoặc mức độ (hoặc cả hai) của các mục mà thông tin liên quan trong bối cảnh của báo cáo tài chính. [2.11]

Trình bày trung thực

Báo cáo tài chính cho mục đích chung trình bày các hiện tượng kinh tế bằng từ ngữ và số. Để có ích, thông tin tài chính không chỉ thích hợp, mà nó còn phải trình bày một cách trung thực các hiện tượng mà nó thể hiện. Trình bày trung thực có nghĩa là trình bày bản chất của hiện tượng kinh tế thay vì hình thức pháp lý của nó. [2.12]

Trình bày trung thực làm tối đa hóa các đặc điểm cơ bản của tính đầy đủ, tính trung lập và không sai xót. [2.13]

Mô tả trung lập được hỗ trợ bởi việc thực hiện thận trọng. Thận trọng được thực hiện trọng khi đưa ra phán đoán trong điều kiện không chắc chắn. [2.16]

Áp dụng các đặc điểm chất lượng cơ bản

Thông tin phải thích hợp và trình bày trung thực để nó hữu ích. [2.20]

Đặc điểm chất lượng nâng cao

Khả năng so sánh, kiểm chứng, kịp thời và dễ hiểu là những đặc điểm chất lượng giúp nâng cao tính hữu ích của thông tin thích hợp và trung thực. [2.23]

So sánh

Thông tin về đơn vị sẽ hữu ích hơn nếu nó có thể so sánh được với thông tin tương tự của đơn vị khác và với thông tin tương tự của đơn vị trong một khoảng thời gian khác hoặc một ngày khác. Khả năng so sánh cho phép người dùng xác định và hiểu được sự giống nhau và sự khác nhau giữa các mục. [2,24-2,25]

Kiểm chứng

Tính kiểm chứng giúp đảm bảo cho người dùng rằng thông tin trình bày trung thực các hiện tượng kinh tế mà nó thể hiện. Kiểm chứng có nghĩa là các nhà quan sát độc lập và có kiến ​​thức khác nhau có thể đạt được sự đồng thuận, mặc dù không nhất thiết phải hoàn toàn đồng ý, rằng một mô tả cụ thể là trình bày trung thực. [2,30]

Kịp thời

Tính kịp thời có nghĩa là thông tin có sẵn cho những người ra quyết định kịp thời có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của họ. [2.33]

Dễ hiểu

Phân loại, đặc điểm và trình bày thông tin rõ ràng và chính xác làm cho nó dễ hiểu. Mặc dù một số hiện tượng vốn đã phức tạp và không dễ hiểu, loại trừ những thông tin đó sẽ khiến báo cáo tài chính không đầy đủ và có khả năng gây hiểu nhầm. Báo cáo tài chính được lập cho những người dùng có kiến ​​thức hợp lý về hoạt động kinh doanh và kinh tế và những người xem xét và phân tích thông tin một cách chuyên cần. [2,34-2,36]

Áp dụng các đặc tính nâng cao

Các đặc điểm chất lượng nâng cao nên được tối đa hóa đến mức cần thiết. Tuy nhiên, các đặc điểm chất lượng nâng cao (một hoặc nhóm các đặc điểm chất lượng nâng cao) không thể khiến thông tin trở nên hữu ích nếu thông tin đó không thích hợp hoặc không được trình bày một cách trung thực. [2.37]

Rào cản chi phí trên báo cáo tài chính hữu ích

Chi phí là một rào cản phổ biến đối với thông tin được cung cấp bởi báo cáo tài chính cho mục đích chung. Việc báo cáo thông tin bắt buộc có chi phí và những chi phí đó nên được chứng minh bằng lợi ích của việc báo cáo thông tin đó. IASB đánh giá chi phí và lợi ích liên quan đến báo cáo tài chính nói chung và không chỉ liên quan đến các đơn vị cá thể. IASB xem xét có hay không các đơn vị có quy mô khác nhau và các yếu tố khác nhau có thể chứng minh các yêu cầu báo cáo khác nhau trong các tình huống nhất định. [2,39, 2,43]

CHƯƠNG 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ BÁO CÁO
Mục tiêu và phạm vi của báo cáo tài chính

Mục tiêu của báo cáo tài chính là cung cấp thông tin hữu ích về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập và chi phí cho người sử dụng báo cáo tài chính để đánh giá triển vọng của dòng tiền ròng trong tương lai và đánh giá quản lý nguồn lực của đơn vị. [3.2]

Thông tin này được cung cấp trong báo cáo về tình hình tài chính và (các) báo cáo về kết quả tài chính cũng như trong các báo cáo và thuyết minh khác. [3.3]

Kỳ báo cáo

Báo cáo tài chính được lập trong một khoảng thời gian xác định và cung cấp thông tin có tính so sánh và dưới những tình huống nhất định mà thông tin hướng tới. [3,4-3,6]

Quan điểm trong báo cáo tài chính và giả định hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về các giao dịch và các sự kiện khác được nhìn từ góc độ đơn vị báo cáo là một tổng thể và thường được lập dựa trên giả định rằng đơn vị hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai gần. [3,8-3,9]

Đơn vị báo cáo

Đơn vị báo cáo là một đơn vị được yêu cầu hoặc chọn để lập báo cáo tài chính. Nó có thể là một đơn vị độc lập hoặc một phần của một đơn vị hoặc có thể bao gồm nhiều hơn một đơn vị. Một đơn vị báo cáo không nhất thiết phải là một đơn vị pháp lý. [3.10]

Việc xác định ranh giới thích hợp của đơn vị báo cáo được xác định bởi nhu cầu thông tin của người dùng chính của báo cáo tài chính. [3.13-3,14]

Báo cáo tài chính hợp nhất và chưa hợp nhất

Nhìn chung, báo cáo tài chính hợp nhất hầu như cung cấp thông tin hữu ích hơn cho người sử dụng báo cáo tài chính so với báo cáo tài chính chưa hợp nhất. [3.18]

CHƯƠNG 4: NỘI DUNG CÒN LẠI CỦA BỘ KHUNG

Chương 4 chứa nội dung còn lại của Bộ khung được phê duyệt năm 1989. Khi tiến hành dự án sửa đổi Bộ khung, các đoạn liên quan trong Chương 4 sẽ bị xóa và thay thế bằng các chương mới trong Bộ khung IFRS. Cho đến khi nó được thay thế, một đoạn trong Chương 4 có cùng cấp độ hiệu lực trong các IFRS như các đoạn trong Chương 1-3

Giả định cơ bản

Bộ khung IFRS nêu rõ giả định hoạt động liên tục là một giả định cơ bản. Do đó, báo cáo tài chính giả định rằng đơn vị sẽ tiếp tục hoạt động vô thời hạn hoặc, nếu giả định đó không hiệu lực, thì việc công bố và một cơ sở lập báo cáo khác là điều bắt buộc. [F 4.1]

Các yếu tố của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính mô tả các tác động tài chính của các giao dịch và các sự kiện khác bằng cách nhóm chúng thành các phân đoạn rộng theo đặc điểm kinh tế của chúng. Các phân đoạn rộng này được gọi là các yếu tố của báo cáo tài chính.

Các yếu tố liên quan trực tiếp đến tình hình tài chính (bảng cân đối kế toán) là: [F 4.4]

 • Tài sản
 • Nợ phải trả
 • Vốn chủ sở hữu

Các yếu tố liên quan trực tiếp đến kết quả kinh doanh (báo cáo thu nhập) là: [F 4.25]

 • Thu nhập
 • Chi phí

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh cả hai yếu tố của báo cáo thu nhập và một số thay đổi trong các yếu tố của bảng cân đối kế toán.

Định nghĩa về các yếu tố liên quan đến tình hình tài chính

 • Tài sản. Tài sản là nguồn lực được kiểm soát bởi đơn vị là kết quả của các sự kiện trong quá khứ và từ đó lợi ích kinh tế trong tương lai được mong đợi ​​sẽ thu về cho đơn vị. [F 4.4 (a)]
 • Nợ phải trả. Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của đơn vị phát sinh từ các sự kiện trong quá khứ, việc chi trả dự kiến ​​sẽ dẫn đến nguồn lực đi ra khỏi đơn vị dưới dạng lợi ích kinh tế. [F 4.4 (b)]
 • Vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu là lợi ích còn lại trong tài sản của đơn vị sau khi trừ tất cả các khoản nợ phải trả. [F 4.4 (c)]

Định nghĩa của các yếu tố liên quan đến hiệu suất

 • Thu nhập. Thu nhập là tăng lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới dạng dòng đi vào hoặc tăng tài sản hoặc giảm nợ phải trả dẫn đến tăng vốn chủ sở hữu, mà không phải là những khoản liên quan đến đóng góp của những cổ đông. [F 4.25 (a)]
 • Chi phí. Chi phí là giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới dạng dòng đi ra hoặc giảm tài sản hoặc phát sinh nợ phải trả dẫn đến giảm vốn chủ sở hữu, mà không phải là các khoản liên quan đến phân phối cho cổ đông. [F 4.25 (b)]

Định nghĩa về thu nhập bao gồm cả doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu phát sinh trong quá trình hoạt động thông thường của đơn vị và được gọi bằng nhiều tên khác nhau bao gồm bán hàng, phí, lãi, cổ tức, tiền bản quyền và tiền cho thuê nhà.

Lợi nhuận đại diện cho các mục khác đáp ứng định nghĩa về thu nhập và có thể, hoặc không, phát sinh trong quá trình hoạt động thông thường của đơn vị. Lợi nhuận đại diện cho sự gia tăng lợi ích kinh tế và như vậy không khác gì so với bản chất của ​​doanh thu. Do đó, chúng không được coi là cấu thành một yếu tố riêng biệt trong Bộ khung IFRS. [F 4.29 và F 4.30]

Định nghĩa về chi phí bao gồm tổn thất cũng như những chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động thông thường của đơn vị. Các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động thông thường của đơn vị bao gồm, ví dụ, chi phí bán hàng, tiền lương và khấu hao. Chúng thường có dạng dòng đi ra hoặc giảm tài sản như tiền và các khoản tương đương tiền, hàng tồn kho, bất động sản, nhà xưởng và thiết bị.

Các khoản lỗ đại diện cho các mục khác đáp ứng định nghĩa về chi phí và có thể hoặc không, phát sinh trong quá trình hoạt động thông thường của đơn vị. Các khoản lỗ thể hiện sự giảm sút về lợi ích kinh tế và do đó chúng không khác về bản chất so với các chi phí khác. Do đó, chúng không được coi là một yếu tố riêng biệt trong Bộ khung này. [F 4.33 và F 4.

Ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính

Ghi nhận là quá trình kết hợp trong bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo thu nhập một khoản mục đáp ứng định nghĩa của một yếu tố và đáp ứng các tiêu chí sau đây để được ghi nhận: [F 4.37 và F 4.38]

 • Có thể là bất kỳ lợi ích kinh tế nào trong tương lai liên quan đến khoản mục sẽ thu vào hoặc đi ra từ đơn vị; và
 • Các khoản mục có giá hoặc giá trị có thể được đo lường đáng tin cậy.

Dựa trên những tiêu chí chung này:

 • Tài sản được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán khi có khả năng lợi ích kinh tế trong tương lai sẽ đi vào đơn vị và tài sản có giá hoặc giá trị có thể đo lường được một cách đáng tin cậy. [F 4,44]
 • Nợ phải trả được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán khi có khả năng dòng nguồn lực đi ra dưới dạng lợi ích kinh tế có kết quả từ việc chi trả nghĩa vụ hiện tại và số tiền chi trả có thể đo lường một cách đáng tin cậy. [F 4,46]
 • Thu nhập được ghi nhận trong báo cáo thu nhập khi có sự gia tăng lợi ích kinh tế trong tương lai liên quan đến việc tăng tài sản hoặc giảm nợ phải trả có thể được đo lường một cách đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là, trên thực tế, việc ghi nhận thu nhập xảy ra đồng thời với việc ghi nhận tăng tài sản hoặc giảm nợ (ví dụ: sự gia tăng ròng trong tài sản phát sinh từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc giảm nợ phải trả phát sinh từ việc có người từ bỏ một khoản thanh toán nợ). [F 4,47]
 • Chi phí được ghi nhận khi giảm lợi ích kinh tế trong tương lai liên quan đến việc giảm tài sản hoặc tăng nợ phải trả có thể được đo lường một cách đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là, trên thực tế, việc ghi nhận chi phí xảy ra đồng thời với việc ghi nhận tăng nợ phải trả hoặc giảm tài sản (ví dụ: dự phòng phúc lợi người lao động hoặc khấu hao thiết bị). [F 4,49]
Đo lường các yếu tố của báo cáo tài chính

Đo lường liên quan đến giá trị tiền mà tại đó các yếu tố của báo cáo tài chính sẽ được ghi nhận và báo cáo. [F 4,54]

Bộ khung IFRS thừa nhận rằng một loạt các cơ sở đo lường được sử dụng ngày nay ở các mức độ khác nhau và trong các kết hợp đa dạng trong các báo cáo tài chính, bao gồm: [F 4.55]

 • Chi phí lịch sử
 • Chi phí hiện tại
 • Giá trị thuần có thể thực hiện được (chi trả)
 • Hiện giá (chiết khấu)

Chi phí lịch sử là cơ sở đo lường được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, nhưng nó thường được kết hợp với các cơ sở đo lường khác. [F 4.56] Bộ khung IFRS không bao gồm các khái niệm hoặc nguyên tắc để chọn cơ sở đo lường nào sẽ được sử dụng cho các yếu tố cụ thể của báo cáo tài chính hoặc trong các trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, các chuẩn mực và giải thích riêng lẻ sẽ cung cấp hướng dẫn này.

Ketoanstartup.com


XEM THÊM CÁC CHUẨN MỰC KHÁC

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x