IFRS 5 – Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt


TỔNG QUAN IFRS 5

IFRS 5 Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt phác thảo cách hạch toán các tài sản dài hạn nắm giữ để bán (hoặc để phân phối cho chủ sở hữu). Nhìn chung, các tài sản (hoặc nhóm tài sản thanh lý) nắm giữ để bán không được khấu hao, được ghi nhận theo giá trị thấp hơn giữa giá trị sổ sách còn lại và giá trị hợp lý trừ chi phí bán và được trình bày riêng trong báo cáo tình hình tài chính. Công bố cụ thể cũng được yêu cầu cho các hoạt động bị chấm dứt và thanh lý các tài sản dài hạn.

IFRS 5 được ban hành vào tháng 3 năm 2004 và áp dụng cho báo c hàng năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2005

IFRS 5


CƠ SỞ

IFRS 5 tập hợp đáng kể các yêu cầu của US SFAS 144 Kế toán suy giảm giá trị tài sản hoặc thanh lý tài sản dài hạn đối với thời điểm phân loại các hoạt động là dừng hoạt động và trình bày các hoạt động đó. Đối với các tài sản dài hạn không được thanh lý, điều kiện ghi nhận sự suy giảm và các chuẩn mực đo lường nằm trong SFAS 144 khác biệt đáng kể so với IAS 36 Suy giảm giá trị tài sản. Tuy nhiên, những khác biệt đó không được đề cập trong dự án IASB-FASB ngắn hạn.


TÀI SẢN NẮM GIỮ ĐỂ BÁN
Các điều khoản chính của IFRS 5 liên quan đến tài sản nắm giữ để bán

Phân loại tài sản nắm giữ để bán

Nhìn chung, các điều kiện sau đây phải được đáp ứng để một tài sản (hoặc ‘nhóm tài sản thanh lý’) được phân loại là nắm giữ để bán: [IFRS 5.6-8]

 • cấp quản lý cam kết có một kế hoạch để bán
 • tài sản có sẵn để bán ngay lập tức
 • một chương trình hoạt động để xác định người mua được bắt đầu
 • việc bán là gần như chắc chắn, trong vòng 12 tháng kể từ khi phân loại là nắm giữ để bán (có các ngoại lệ giới hạn)
 • tài sản đang được tích cực bán trên thị trường với giá bán phù hợp với giá trị hợp lý.
 • các hành động cần thiết để hoàn thành kế hoạch cho thấy rằng hầu như không có khả năng kế hoạch đó sẽ bị thay đổi hoặc rút lại.

Các tài sản cần chuyển nhượng thông qua hình thức bán. Do đó, các hoạt động dự kiến ​bị hủy bỏ hoặc bị dừng sẽ không đáp ứng định nghĩa này (nhưng có thể được phân loại là ngừng hoạt động sau khi bị dừng). [IFRS 5.13]

Một đơn vị cam kết bán mà dẫn tới việc mất quyền kiểm soát một công ty con đủ điều kiện ghi nhận là nắm giữ để bán theo IFRS 5 thì phân loại tất cả các tài sản và nợ của công ty con đó là nắm giữ để bán, ngay cả khi đơn vị đó vẫn giữ lại lợi ích không kiểm soát trong công ty con đó sau khi bán. [IFRS 5,8A]

Phân loại tài sản nắm giữ để phân phối cho chủ sở hữu

Các yêu cầu phân loại, trình bày và đo lường của IFRS 5 cũng áp dụng cho tài sản dài hạn (hoặc nhóm tài sản thanh lý) được phân loại là nắm giữ để phân phối cho chủ sở hữu. [IFRS 5.5A và IFRIC 17]. Đơn vị phải cam kết về phân phối này, tài sản phải có sẵn để phân phối ngay lập tức và việc phân phối là gần như chắc chắn. [IFRS 5.12A]

Khái niệm nhóm tài sản thanh lý

Một “nhóm tài sản thanh lý” là một nhóm các tài sản, có thể liên quan đến một số khoản nợ, mà một đơn vị dự định thanh lý trong một giao dịch đơn lẻ. Cơ sở đo lường yêu cầu các tài sản dài hạn được phân loại là nắm giữ để bán được áp dụng cho toàn bộ nhóm và bất kỳ sự suy giảm nào làm giảm giá trị sổ sách còn lại của các tài sản dài hạn trong nhóm tài sản thanh lý thì sẽ được phân bổ có trình tự theo yêu cầu của IAS 36. [IFRS 5.4]

Đo lường

Các nguyên tắc sau được áp dụng

 • Tại thời điểm phân loại là nắm giữ để bán. Ngay trước khi phân loại ban đầu tài sản nắm giữ để bán, giá trị sổ sách còn lại của tài sản sẽ được đo lường theo IFRS hiện hành. Các điều chỉnh kết quả cũng được ghi nhận theo các IFRS phù hợp. [IFRS 5.18]
 • Sau khi phân loại là nắm giữ để bán. Các tài sản dài hạn hoặc các nhóm tài sản thanh lý được phân loại là nắm giữ để bán, thì được đo lường ở mức thấp hơn giữa giá trị sổ sách còn lại và giá trị hợp lý đã trừ chi phí bán (giá trị hợp lý đã trừ chi phí phân phối trong trường hợp tài sản được phân loại là nắm giữ để phân phối cho chủ sở hữu). [IFRS 5.15-15A]
 • Suy giảm .Suy giảm giá trị tài sản phải được xem xét cả tại thời điểm phân loại là nắm giữ để bán và sau đó:
  • Tại thời điểm phân loại nắm giữ để bán. Ngay trước khi phân loại một tài sản hoặc nhóm tài sản thanh lý là nắm giữ để bán, mức suy giảm được đo lường và ghi nhận theo các IFRS phù hợp (nhìn chung bao gồm, IAS 16 Bất động sản, Nhà xưởng và Thiết bị, IAS 36 Suy giảm giá trị tài sản, IAS 38 Tài sản vô hình và IAS 39 Công cụ tài chính: Ghi nhận và đo lường / IFRS 9 Công cụ tài chính). Bất kỳ tổn thất suy giảm nào đều phải được ghi nhận vào kết quả lời/lỗ, trừ khi tài sản đó được đo lường theo giá trị đánh giá lại theo IAS 16 hoặc IAS 38, trong trường hợp đó, suy giảm được coi là khoản giảm do đánh giá lại giá trị tài sản
  • Sau khi phân loại nắm giữ để bán. Tính toán bất kỳ tổn thất suy giảm nào dựa trên chênh lệch giữa giá trị sổ sách còn lại đã điều chỉnh của tài sản/nhóm tài sản thanh lý và giá trị hợp lý đã trừ chi phí bán. Bất kỳ tổn thất suy giảm nào phát sinh mà sử dụng các nguyên tắc đo lường trong IFRS 5 đều phải được ghi nhận vào kết quả lời/lỗ [IFRS 5.20], ngay cả đối với các tài sản đã được đánh giá lại giá trị trước đây. Điều này được hỗ trợ bởi IFRS 5 BC.47 và BC.48, cho thấy nó không nhất quán với IAS 36.
 • Tài sản đã có giá trị tại giá trị hợp lý trước khi phân loại ban đầu. Đối với các tài sản đó, khoản khấu trừ chi phí bán vào giá trị hợp lý có thể được ghi nhận ngay lập tức vào kết quả lời/lỗ
 • Các khoản tăng giá trị hợp lý sau đó. Khoản lãi cho bất kỳ sự gia tăng giá trị hợp lý nào sau đó đã trừ đi chí phí bán tài sản, đều có thể được ghi nhận vào kết quả lãi/lỗ đến mức không được vượt quá mức tổn thất suy giảm lũy kế đã được ghi nhận theo IFRS 5 hoặc theo IAS 36 trước đó [IFRS 5.21-22]
 • Không khấu hao. Các tài sản tài hạn hoặc các nhóm tài sản thanh lý được phân loại là nắm giữ để bán không được khấu hao. [IFRS 5.25]

Các quy định đo lường của IFRS 5 không áp dụng đối với tài sản thuế thu nhập hoãn lại, tài sản phát sinh từ quỹ phúc lợi người lao động, tài sản tài chính trong phạm vi IFRS 9 Công cụ tài chính, tài sản dài hạn được đo lường theo giá trị hợp lý theo IAS 41 Nông nghiệp và các quyền theo hợp đồng bảo hiểm. [IFRS 5.5]


TRÌNH BÀY  VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài sản được phân loại là nắm giữ để bán, và các tài sản và nợ phải trả trong một nhóm tài sản thanh lý được phân loại là nắm giữ để bán, phải được trình bày riêng trên báo cáo tình hình tài chính. [IFRS 5.38]

IFRS 5 yêu cầu công bố về các tài sản (hoặc nhóm tài sản thanh lý) nắm giữ để bán như sau: [IFRS 5.41]

 • Mô tả về tài sản dài hạn hoặc nhóm tài sản thanh lý
 • Mô tả các sự kiện và hoàn cảnh bán (hoặc chuyển nhượng) và thời gian dự kiến
 • Tổn thất suy giảm và đảo ngược tổn thất suy giảm, nếu có, chúng được ghi nhận trong báo cáo thu nhập toàn diện.
 • Nếu có thể, có báo cáo phân khúc về tài sản dài hạn (hoặc nhóm tài sản thanh lý) được trình bày theo IFRS 8 Các phân khúc hoạt động

Công bố trong các IFRS khác không áp dụng cho các tài sản nắm giữ để bán (hoặc các hoạt động bị chấm dứt, được thảo luận dưới đây) trừ khi các IFRS đó yêu cầu công bố cụ thể đối với các tài sản đó hoặc đối với các công bố đo lường chắc chắn trong đó tài sản và nợ phải trả nằm ngoài phạm vi của yêu cầu đo lường của IFRS 5. [IFRS 5.5B]


HOẠT ĐỘNG BỊ CHẤM DỨT
Các điều khoản chính của IFRS 5 liên quan đến các hoạt động bị chấm dứt

Phân loại là hoạt động bị chấm dứt

Một hoạt động bị chấm dứt là một bộ phận của đơn vị, đã được thanh lý hoặc được phân loại là nắm giữ để bán và: [IFRS 5.32]

 • Được trình bày như một mảng hoạt động chính riêng biệt hoặc một khu vực địa lý hoạt động
 • Là một phần của kế hoạch phối hợp để thanh lý một mảng kinh doanh riêng biệt hoặc một khu vực địa lý hoạt động, hoặc
 • Là một công ty con được mua với mục đích bán lại và việc thanh lý liên quan đến việc mất kiểm soát.

IFRS 5 cấm việc phân loại hồi tố một hoạt động bị chấm dứt, khi các tiêu chí bị chấm dứt được đáp ứng sau thời điểm kết thúc kỳ báo cáo. [IFRS 5.12]

Công bố trong báo cáo thu nhập toàn diện

Tổng lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế của hoạt động đã ngừng và lãi hoặc lỗ sau thuế được ghi nhận trong quá trình đo lường tại giá trị hợp lý đã trừ đi chi phí bán hoặc giá trị hợp lý điều chỉnh của việc chuyển nhượng các tài sản (hoặc nhóm tài sản thanh lý) được trình bày như một giá trị duy nhất trên báo cáo thu nhập toàn diện.

Nếu đơn vị trình bày lãi hoặc lỗ trong báo cáo riêng, phần được xác định là có liên quan đến các hoạt động đã ngừng được trình bày trong báo cáo riêng đó. [IFRS 5.33-33A].

Công bố chi tiết về doanh thu, chi phí, lãi hoặc lỗ trước thuế và thuế thu nhập liên quan được yêu cầu trong thuyết minh hoặc nằm trong báo cáo thu nhập toàn diện trong một phần khác với hoạt động liên tục. [IFRS 5.33] Công bố chi tiết như vậy phải bao hàm cả hiện tại và tất cả các giai đoạn trước được trình bày trong báo cáo tài chính. [IFRS 5.34]

Thông tin dòng tiền

Các dòng tiền ròng phân theo các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài trợ của  hoạt động bị chấm dứt được trình bày riêng trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ hoặc được công bố trong các thuyết minh. [IFRS 5.33]

Công bố

Các công bố bổ sung được yêu cầu sau đây:

 • Các điều chỉnh được thực hiện trong kỳ hiện tại đối với các giá trị đã được công bố là thuộc hoạt động đã ngừng trong các kỳ trước phải được trình bày riêng [IFRS 5.35]
 • Nếu một đơn vị ngừng phân loại một thành phần là nắm giữ để bán, kết quả của thành phần đó được trình bày trước đó trong các hoạt động đã ngừng, phải được phân loại lại và đưa vào thu nhập từ hoạt động liên tục cho tất cả các kỳ được trình bày [IFRS 5.36]

Ketoanstartup.com


XEM THÊM CÁC CHUẨN MỰC KHÁC

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x