IAS 10 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo

IAS 10 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

TỔNG QUAN

IAS 10 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo chứa các yêu cầu đối với các sự kiện phát sinh sau khi kết thúc kỳ báo cáo phải được điều chỉnh trong báo cáo tài chính.

Các sự kiện cần điều chỉnh là các sự kiện mang đến bằng chứng về các điều kiện tồn tại vào ngày kết thúc kỳ báo cáo, trong khi các sự kiện không cần điều chỉnh cho thấy các điều kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo (sau đó được công bố là trọng yếu).

IAS 10 được phát hành lại vào tháng 12 năm 2003 và áp dụng cho kỳ báo cáo hằng năm bắt đầu từ  ngày 1 tháng 1 năm 2005


ĐỊNH NGHĨA CHÍNH

Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo: Một sự kiện, có thể thuận lợi hoặc không thuận lợi, phát sinh giữa ngày kết thúc kỳ báo cáo và ngày báo cáo tài chính được phê duyệt phát hành. [IAS 10.3]

Sự kiện cần điều chỉnh: sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo mà cung cấp thêm bằng chứng về các điều kiện tồn tại vào ngày kết thúc kỳ báo cáo, bao gồm cả sự kiện chỉ ra rằng giả định hoạt động liên tục liên quan đến toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp là không còn phù hợp. [IAS 10.3]

Sự kiện không cần điều chỉnh: sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo mà cho thấy điều kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo. [IAS 10.3]


KẾ TOÁN CHO CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO
  • Điều chỉnh báo cáo tài chính đối với các sự kiện cần điều chỉnh – các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc bảng cân đối kế toán cung cấp thêm bằng chứng về các điều kiện tồn tại vào ngày kết thúc kỳ báo cáo, bao gồm cả sự kiện chỉ ra rằng giả định hoạt động liên tục liên quan đến toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp là không còn phù hợp [IAS 10.8]
  • Không điều chỉnh báo cáo tài chính đối với các sự kiện không cần điều chỉnh – các sự kiện hoặc điều kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo. [IAS 10.10]
  • Nếu đơn vị tuyên bố cổ tức sau ngày kết thúc kỳ báo cáo, thì đơn vị đó sẽ không ghi nhận khoản cổ tức đó là một khoản nợ phải trả vào ngày kết thúc kỳ báo cáo. Đó là sự kiện không điều chỉnh. [IAS 10.12]

VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

Đơn vị sẽ không lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục nếu ban quản lý xác định sau ngày kết thúc kỳ báo cáo rằng họ dự định ngừng hoạt động đơn vị hoặc ngừng giao dịch, hoặc không có giải pháp thay thế thực tế nào ngoài việc thực hiện điều đó.. [IAS 10.14]


CÔNG BỐ

Các sự kiện không cần điều chỉnh nên được công bố nếu chúng có tầm quan trọng đến mức nếu không công bố sẽ ảnh hưởng đến khả năng của người sử dụng trong việc đưa ra các đánh giá và quyết định đúng đắn. Công bố bắt buộc bao gồm (a) bản chất của sự kiện và (b) ước tính ảnh hưởng tài chính của nó hoặc tuyên bố rằng ước tính hợp lý về ảnh hưởng không thể thực hiện được. [IAS 10.21]

Một công ty nên cập nhật các công bố liên quan đến các điều kiện tồn tại vào ngày kết thúc kỳ báo cáo để phản ánh mọi thông tin mới mà nó nhận được sau ngày kết thúc kỳ báo cáo về các điều kiện đó. [IAS 10.19]

Các công ty phải công bố ngày mà báo cáo tài chính được phê duyệt phát hành và người phê duyệt. Nếu chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc những người khác có quyền sửa đổi báo cáo tài chính sau khi phát hành, thì doanh nghiệp phải công bố thực tế đó. [IAS 10.17]

Ketoanstartup.com


XEM THÊM CÁC CHUẨN MỰC KHÁC

 

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này