IFRS 6 – Thăm dò và Đánh giá tài nguyên khoáng sản

IFRS 6 Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản

 


TỔNG QUAN IFRS 6

IFRS 6 Thăm dò và Đánh giá Tài nguyên Khoáng sản có tác động trong việc cho phép các đơn vị áp dụng lần đầu chuẩn mực này sử dụng các chính sách kế toán đối với các tài sản phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá đã được áp dụng trước khi áp dụng các IFRS.

Nó cũng điều chỉnh phương pháp kiểm tra suy giảm giá trị của các tài sản phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá bằng cách đưa ra các chỉ số suy giảm giá trị khác nhau và cho phép kiểm tra giá trị ghi sổ ở mức tổng hợp (không lớn hơn một bộ phận).

IFRS 6 được ban hành vào tháng 12 năm 2004 và áp dụng cho các giai đoạn hàng năm bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2006.


ĐỊNH NGHĨA

Thăm dò, đánh giá tài nguyên khoáng sản là hoạt động tìm kiếm các nguồn tài nguyên khoáng sản, bao gồm khoáng sản, dầu mỏ, khí tự nhiên và các nguồn tài nguyên không tái sinh tương tự sau khi đơn vị đã giành được quyền hợp pháp để thăm dò tại một khu vực cụ thể, cũng như xác định tính khả thi về mặt kỹ thuật và khả năng thương mại từ việc khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản. [IFRS 6.Phụ lục A]

Các khoản chi cho hoạt động thăm dò và đánh giá là các khoản chi phát sinh liên quan đến việc thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản trước khi chứng minh được tính khả thi về mặt kỹ thuật và khả năng thương mại của việc khai thác tài nguyên khoáng sản. [IFRS 6.Phụ lục A]


CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN

IFRS 6 cho phép đơn vị xây dựng chính sách kế toán để ghi nhận các khoản chi cho hoạt động thăm dò và đánh giá là tài sản mà không cần xem xét cụ thể các yêu cầu của đoạn 11 và 12 của IAS 8 Chính sách Kế toán, thay đổi trong Ước tính và Sai sót kế toán. [IFRS 6.9]

Do đó, đơn vị áp dụng IFRS 6 để có thể tiếp tục sử dụng các chính sách kế toán được áp dụng ngay trước khi áp dụng IFRS. Điều này bao gồm việc tiếp tục sử dụng các phương pháp ghi nhận và đo lường trong các chính sách kế toán đó.


SUY GIẢM GIÁ TRỊ

IFRS 6 sửa đổi một cách hiệu quả việc áp dụng IAS 36 Suy giảm giá trị tài sản đối với các tài sản phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá được đơn vị ghi nhận theo chính sách kế toán của đơn vị. Đặc biệt:

  • Đơn vị ghi nhận các tài sản phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá được yêu cầu thực hiện kiểm tra suy giảm giá trị trên các tài sản đó khi các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể được nêu trong chuẩn mực cho thấy sự cần thiết phải kiểm tra suy giảm giá trị. Các sự kiện và hoàn cảnh nêu trong IFRS 6 là không đầy đủ và được áp dụng thay cho ‘các chỉ số về suy giảm giá trị’ trong IAS 36 [IFRS 6.19-20]
  • Đơn vị được phép xác định chính sách kế toán để phân bổ các tài sản phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá cho các đơn vị tạo tiền hoặc các nhóm đơn vị tạo tiền. [IFRS 6.21] Chính sách kế toán này có thể tạo ra cách phân bổ khác so với cách phân bổ phát sinh khi áp dụng các yêu cầu của IAS 36
  • Nếu kiểm tra suy giảm giá trị được yêu cầu, thì bất kỳ khoản lỗ do suy giảm giá trị được đo lường, sẽ được trình bày và công bố phù hợp với IAS 36. [IFRS 6.18]

TRÌNH BÀY VÀ CÔNG BỐ

Đơn vị xem tài sản phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá là một loại tài sản riêng biệt và công bố thông tin theo yêu cầu của IAS 16 Bất động sản, Nhà xưởng và Thiết bị hoặc IAS 38 Tài sản vô hình phù hợp với cách phân loại tài sản. [IFRS 6.25]

IFRS 6 yêu cầu công bố thông tin xác định và giải thích các giá trị được ghi nhận trong báo cáo tài chính phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản, bao gồm: [IFRS 6.23–24]

  • các chính sách kế toán của đơn vị đối với các khoản chi cho hoạt động thăm dò và đánh giá bao gồm ghi nhận các tài sản phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá
  • Giá trị tài sản, nợ phải trả, thu nhập và chi phí và các dòng tiền hoạt động và đầu tư phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản.

 

 

Ketoanstartup.com


XEM THÊM CÁC CHUẨN MỰC KHÁC

 

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này