IFRS 4 – Hợp đồng bảo hiểm

IFRS 4 Hợp đồng bảo hiểm

TÓM TẮT NỘI DUNG IFRS 4
TỔNG QUAN

IFRS 4 Hợp đồng bảo hiểm được áp dụng, với các ngoại lệ giới hạn, đối với tất cả các hợp đồng bảo hiểm (bao gồm cả hợp đồng tái bảo hiểm) mà đơn vị phát hành và các hợp đồng tái bảo hiểm mà đơn vị nắm giữ.

Theo dự án toàn diện của IASB về hợp đồng bảo hiểm, chuẩn mực cung cấp một miễn trừ tạm thời các yêu cầu của một số IFRS khác, bao gồm yêu cầu xem xét của IAS 8 Chính sách kế toán, thay đổi ước tính và sai xót kế toán khi lựa chọn các chính sách kế toán cho hợp đồng bảo hiểm.

IFRS 4 được ban hành vào tháng 3 năm 2004 và áp dụng cho kỳ báo cáo hàng năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2005. IFRS 4 sẽ được thay thế bằng IFRS 17 kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021

Cơ sở

IFRS 4 là hướng dẫn đầu tiên của IASB về kế toán hợp đồng bảo hiểm – nhưng không phải là hướng dẫn cuối cùng. Một dự án toàn diện về hợp đồng bảo hiểm đang được tiến hành.

Hội đồng đã ban hành IFRS 4 vì nhận thấy nhu cầu cấp thiết về cải thiện công bố hợp đồng bảo hiểm và một số cải tiến đối với thực hành đo lường và ghi nhận, kịp thời áp dụng IFRS bởi các công ty niêm yết trên khắp châu Âu và các nơi khác trong năm 2005.

PHẠM VI

IFRS 4 áp dụng cho hầu như tất cả các hợp đồng bảo hiểm (bao gồm cả hợp đồng tái bảo hiểm) mà một đơn vị phát hành và đối với các hợp đồng tái bảo hiểm mà đơn vị nắm giữ. [IFRS 4.2] Nó không áp dụng cho các tài sản và nợ phải trả khác của đơn vị bảo hiểm, chẳng hạn như tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính trong phạm vi của IAS 39 Công cụ tài chính: Ghi nhận và Đo lường. [IFRS 4.3]

Hơn nữa, nó không hướng dẫn kế toán cho các chủ hợp đồng. [IFRS 4.4 (f)]

Năm 2005, IASB đã sửa đổi phạm vi của IAS 39 để bao gồm các hợp đồng bảo lãnh tài chính được ban hành. Tuy nhiên, nếu trước đây một đơn vị phát hành hợp đồng bảo lãnh tài chính đã khẳng định rõ ràng rằng họ coi các hợp đồng đó là hợp đồng bảo hiểm và đã sử dụng kế toán áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm, thì đơn vị phát hành có thể chọn áp dụng IAS 39 hoặc IFRS 4 cho các hợp đồng bảo lãnh tài chính đó. [IFRS 4.4 (d)]

ĐỊNH NGHĨA

Hợp đồng bảo hiểm là “hợp đồng mà một bên (đơn vị bảo hiểm) chấp nhận rủi ro bảo hiểm đáng kể cho một bên khác (chủ hợp đồng bảo hiểm) bằng cách đồng ý bồi thường cho chủ hợp đồng bảo hiểm nếu một sự kiện không chắc chắn trong tương lai (sự kiện được bảo hiểm) ảnh hưởng xấu đến chủ hợp đồng.” [IFRS 4.Phụ lục A]

CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN

IFRS này tạm thời miễn cho một đơn vị bảo hiểm (cho đến khi hoàn thành Giai đoạn II của Dự án về Chuẩn mực hợp đồng bảo hiểm) khỏi một số yêu cầu của các IFRS khác, bao gồm yêu cầu xem xét của IAS 8 Chính sách kế toán, Thay đổi ước tính và sai xót kế toán trong việc lựa chọn chính sách kế toán cho hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, chuẩn mực: [IFRS 4.14]

 • Cấm các điều khoản cho các khiếu nại có thể xảy ra theo các hợp đồng không tồn tại vào ngày báo cáo (như thảm họa và các điều khoản công bằng)
 • Yêu cầu kiểm tra mức độ đầy đủ của các khoản nợ bảo hiểm được ghi nhận và kiểm tra suy giảm giá trị đối với tài sản tái bảo hiểm
 • Yêu cầu đơn vị bảo hiểm giữ các khoản nợ bảo hiểm trong bảng cân đối kế toán cho đến khi chúng được giải phóng hoặc hủy bỏ, hoặc hết hạn và cấm bù trừ các khoản nợ bảo hiểm với các tài sản tái bảo hiểm liên quan và thu nhập hoặc chi phí từ hợp đồng tái bảo hiểm đối với chi phí hoặc thu nhập từ hợp đồng bảo hiểm liên quan.
THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN

IFRS 4 cho phép đơn vị bảo hiểm thay đổi chính sách kế toán cho hợp đồng bảo hiểm chỉ khi báo cáo tài chính của công ty đưa ra thông tin phù hợp hơn và không kém tin cậy hơn, hoặc đáng tin cậy hơn và không kém phù hợp hơn. [IFRS 4.22] Đặc biệt, một đơn vị bảo hiểm không thể đưa ra bất kỳ thực hành kế toán nào sau đây, mặc dù có thể tiếp tục sử dụng các chính sách kế toán liên quan đến chúng: [IFRS 4.25]

 • đo lường nợ phải trả bảo hiểm trên cơ sở chưa được công bố
 • đo lường các quyền hợp đồng đối với phí quản lý đầu tư tương lai với giá trị vượt quá giá trị hợp lý của chúng bằng việc so sánh với phí trên thị trường hiện tại của các dịch vụ tương tự
 • sử dụng chính sách kế toán không thống nhất cho các khoản nợ bảo hiểm của các công ty con.
ĐO LƯỜNG LẠI CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ BẢO HIỂM

IFRS này cho phép đưa ra một chính sách kế toán liên quan đến việc đo lường lại các khoản nợ bảo hiểm được chỉ định một cách nhất quán trong từng thời kỳ để phản ánh tỷ lệ lãi suất thị trường hiện tại (và, nếu đơn vị bảo hiểm lựa chọn các ước tính và giả định hiện tại khác). Nếu không có sự cho phép này, đơn vị bảo hiểm sẽ được yêu cầu áp dụng thay đổi chính sách kế toán một cách nhất quán cho tất cả các khoản nợ tương tự. [IFRS 4.24]

THẬN TRỌNG

Một đơn vị bảo hiểm không cần thay đổi chính sách kế toán của mình đối với hợp đồng bảo hiểm để loại bỏ sự thận trọng quá mức. Tuy nhiên, nếu một đơn vị bảo hiểm đã đo lường các hợp đồng bảo hiểm của mình với sự thận trọng đầy đủ, thì không nên đưa ra sự thận trọng bổ sung. [IFRS 4.26]

BIÊN LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ TƯƠNG LẠI

Có một giả định bác bỏ rằng báo cáo tài chính của đơn vị bảo hiểm sẽ trở nên ít thích hợp và đáng tin cậy hơn nếu nó đưa ra một chính sách kế toán phản ánh biên lợi luận đầu tư tương lai trong việc đo lường hợp đồng bảo hiểm. [IFRS 4.27]

PHÂN LOẠI TÀI SẢN

Khi một đơn vị bảo hiểm thay đổi chính sách kế toán cho các khoản nợ bảo hiểm, nó có thể phân loại lại một số hoặc tất cả các tài sản tài chính “theo giá trị hợp lý thông qua lãi hoặc lỗ”. [IFRS 4,45]

VẤN ĐỀ KHÁC

Chuẩn mực này:

 • Làm rõ một đơn vị bảo hiểm không cần phải kế toán riêng cho một công cụ phái sinh theo giá trị hợp lý nếu công cụ phái sinh đáp ứng định nghĩa của hợp đồng bảo hiểm [IFRS 4.7-8]
 • Yêu cầu một đơn vị bảo hiểm xử lý (nghĩa là phải hạch toán riêng) các thành phần tiền gửi của một số hợp đồng bảo hiểm, để tránh bỏ sót tài sản và nợ từ bảng cân đối kế toán [IFRS 4.10]
 • Làm rõ khả năng áp dụng thực tiễn đôi khi được gọi là ‘kế toán ẩn’ [IFRS 4.30]
 • Cho phép một trình bày mở rộng cho các hợp đồng bảo hiểm có được trong kết hợp kinh doanh hoặc chuyển nhượng danh mục đầu tư [IFRS 4.31-33]
 • Giải quyết các khía cạnh hạn chế của các tính năng tham gia tùy ý có trong hợp đồng bảo hiểm hoặc các công cụ tài chính. [IFRS 4.34-35]
CÔNG BỐ

Chuẩn mực yêu cầu công bố:

 • Thông tin giúp người sử dụng hiểu được giá trị trong báo cáo tài chính của đơn vị bảo hiểm phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm: [IFRS 4.36-37]
  • Chính sách kế toán cho hợp đồng bảo hiểm và các tài sản, nợ phải trả, thu nhập và chi phí liên quan
  • Tài sản, nợ phải trả, thu nhập, chi phí và dòng tiền phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm được ghi nhận
  • Nếu đơn vị bảo hiểm là người nhượng lại, các công bố bổ sung được yêu cầu.
  • Thông tin về các giả định có ảnh hưởng lớn nhất đến việc đo lường tài sản, nợ phải trả, thu nhập và chi phí bao gồm, nếu có thể, công bố định lượng về các giả định đó
  • Ảnh hưởng của những thay đổi trong các giả định
  • Đối chiếu các thay đổi về nợ phải trả bảo hiểm, tài sản tái bảo hiểm và, nếu có, chi phí mua trả chậm có liên quan
 • Thông tin giúp người sử dụng đánh giá bản chất và mức độ rủi ro phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm: [IFRS 4.38-39]
  • Mục tiêu và chính sách quản lý rủi ro
  • Những điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm có ảnh hưởng trọng yếu đến giá trị, thời gian và sự không chắc chắn của dòng tiền trong tương lai của đơn vị bảo hiểm
  • Thông tin về rủi ro bảo hiểm (cả trước và sau khi giảm thiểu rủi ro bằng tái bảo hiểm), bao gồm thông tin về:
   • Độ nhạy cảm rủi ro bảo hiểm
   • Độ tập trung rủi ro bảo hiểm
   • Yêu cầu bảo hiểm thực tế so với ước tính trước đó
  • Thông tin về rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường mà IFRS 7 yêu cầu nếu các hợp đồng bảo hiểm nằm trong phạm vi của IFRS 7
  • Thông tin về mức độ rủi ro thị trường phát sinh từ các công cụ phái sinh có trong hợp đồng bảo hiểm nếu đơn vị bảo hiểm không bắt buộc và không đo lường các công cụ phái sinh theo giá trị hợp lý.
TƯƠNG TÁC VỚI IFRS 9

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2016, IASB đã ban hành các sửa đổi đối với IFRS 4 cung cấp hai lựa chọn cho các đơn vị phát hành hợp đồng bảo hiểm trong phạm vi IFRS 4:

 • một lựa chọn cho phép các đơn vị phân loại lại, từ báo cáo lãi lỗ sang thu nhập toàn diện khác, một số thu nhập hoặc chi phí phát sinh từ tài sản tài chính được chỉ định; được gọi là phương pháp tái phân loại;
 • Tùy chọn, miễn trừ tạm thời việc áp dụng IFRS 9 cho các đơn vị có hoạt động chủ yếu là phát hành hợp đồng trong phạm vi IFRS 4; được gọi là phương pháp trì hoãn.

Đơn vị chọn áp dụng phương pháp tái phân loại hồi tố cho tài sản tài chính đủ điều kiện khi áp dụng IFRS 9 lần đầu tiên. Đơn vị chọn áp dụng phương pháp trì hoãn thực hiện trong các kỳ báo cáo hàng năm bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2018. Việc áp dụng cả hai phương pháp là tùy chọn và đơn vị được phép ngừng áp dụng chúng trước khi chuẩn mực hợp đồng bảo hiểm mới được áp dụng.

Ketoanstartup.com


XEM THÊM CÁC CHUẨN MỰC KHÁC

 

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này