[IFRS 15] Hợp đồng – Phần 07: Ví dụ minh họa mô hình 05 bước

[IFRS 15] Phần 07 - Ví dụ về mô hình 05 bước

 

VÍ DỤ MINH HỌA VỀ MÔ HÌNH 05 BƯỚC XÁC ĐỊNH DOANH THU

Ví dụ minh họa về mô hình 05 bước

Một khách hàng đã ký một hợp đồng ràng buộc pháp lý để mua một chiếc điện thoại cố định với giá bán riêng lẻ là 10 triệu đồng và một dịch vụ cố định trong 12 tháng. Tổng chi phí này là 2 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, như một phần của hợp đồng, khách hàng phải thanh toán phí trả trước cho điện thoại và phí hàng tháng với số tiền lần lượt là 1 triệu đồng và 2 triệu đồng.

Trong bước đầu tiên, hợp đồng phải được xác định và đáp ứng tất cả các điều kiện.

Trong bước thứ hai, nghĩa vụ thực hiện hợp đồng phải được xác định – Nghĩa vụ thực hiện trong hợp đồng bao gồm cam kết chuyển giao hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng

Xác định các nghĩa vụ thực hiện
Thời hạn hợp đồng 12 tháng
Thời hạn dịch vụ 12 tháng
Phí trả trước cho điện thoại 1 triệu đồng
Tiền dịch vụ hàng tháng 2 triệu đồng/tháng
Loại thiết bị Điện thoại cố định
Giá bán riêng lẻ của điện thoại 10 triệu đồng
Giá bán riêng lẻ của dịch vụ 24 triệu đồng

Trong trường hợp này, hai nghĩa vụ thực hiện đã được xác định; đó là thiết bị và dịch vụ

 

Bước tiếp theo, Giá giao dịch phải được xác định – tại điểm này, khi xác định giá giao dịch, điều quan trọng là xem xét các cầu phần tài chính. Yếu tố quan trọng ở đây đối với cơ sở của doanh thu được ghi nhận là giá bán thanh toán ngay phải được thu thập:

Xác định giá giao dịch (dựa trên tiền nhận được)
Thời hạn hợp đồng 12 tháng
Phí trả trước 1 triệu đồng
Giá hợp đồng của dịch vụ 24 triệu đồng (=2 triệu đồng/tháng x 12 tháng)
Tổng giá giao dịch 25 triệu đồng

 

Bước thứ tư là phân bổ giá giao dịch cho các nghĩa vụ thực hiện – trong trường hợp này, giá bán riêng lẻ của điện thoại và dịch vụ lần lượt là 10 triệu đồng và 24 triệu đồng. Khi đó, chúng ta cần tính tỷ lệ phân bổ, để xác định giá giao dịch sẽ được phân bổ cho điện thoại và dịch vụ là bao nhiêu.

Tổng giá bán riêng lẻ của các nghĩa vụ thực hiện là 34 triệu đồng (= 10 triệu đồng + 24 triệu đồng)

Tổng giá giao dịch của các nghĩa vụ thực hiện là 25 triệu đồng

Tỷ lệ phân bổ cho mỗi nghĩa vụ thực hiện như sau:

  • Điện thoại: 10 triệu đồng/34 triệu đồng = 29,41%
  • Dịch vụ: 24 triệu đồng/34 triệu đồng = 70,59%

 

Sau khi có tỷ lệ phân bổ, chúng ta nhân cho Tổng giá giao dịch thì sẽ được giá giao dịch cho mỗi nghĩa vụ thực hiện:

  • Điện thoại: 25 triệu đồng x 29,41% =  7,35 triệu đồng
  • Dịch vụ: 25 triệu đồng x 70,59% = 17,65 triệu đồng

 

Phân bổ giá giao dịch
Thời hạn hợp đồng 12 tháng
Giá bán riêng lẻ của điện thoại 10 triệu đồng
Giá bán riêng lẻ của dịch vụ 24 triệu đồng
Tổng giá bán riêng lẻ 34 triệu đồng
Tỷ lệ phân bổ cho điện thoại 29,41%
Tỷ lệ phân bổ cho dịch vụ 70,59%
Tổng cộng 100,00%
Tổng giá giao dịch 25 triệu đồng
Tổng doanh thu cho nghĩa vụ thực hiện đối với điện thoại 7,35 triệu đồng
Tổng doanh thu cho nghĩa vụ thực hiện đối với dịch vụ 17,65 triệu đồng
 – Phân bổ cho doanh thu dịch vụ hàng tháng trong 12 tháng 1,47 triệu đồng

 

Bước cuối cùng là ghi nhận doanh thu, IFRS 15 cho phép đơn vị ghi nhận tổng doanh thu của điện thoại (7,35 triệu đồng) vào tháng đầu tiên. Tuy nhiên, tổng doanh thu dịch vụ phải được phân bổ để ghi nhận trong suốt thời hạn hợp đồng (12 tháng), mỗi tháng ghi nhận doanh thu 1,47 triệu đồng

Báo cáo thu nhập (triệu đồng)
Tổng doanh thu T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12
Doanh thu điện thoại 7,35 7,35
Doanh thu dịch vụ  17,65 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47
Tổng doanh thu 25,00  8,82 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47

 

Xem thêm: IFRS 15 – Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng

Ketoanstartup.com


XEM THÊM CÁC CHUẨN MỰC KHÁC

 

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này