IAS 19 – Phúc Lợi Của Người Lao Động

TỔNG QUAN IAS 19


IAS 19 Phúc lợi của Người lao động (sửa đổi 2011) hướng dẫn các nguyên tắc kế toán đối với phúc lợi của người lao động, bao gồm các phúc lợi ngắn hạn (ví dụ tiền công và tiền lương, nghỉ phép hàng năm), các phúc lợi sau khi nghỉ việc như phúc lợi hưu trí, các phúc lợi dài hạn khác (ví dụ như nghỉ phép dài hạn) và phúc lợi khi chấm dứt hợp đồng.

Chuẩn mực thiết lập nguyên tắc  để chi phí cho phúc lợi người lao động phải được ghi nhận trong khoảng thời gian mà người lao động thụ hưởng được phúc lợi, thay vì khi phúc lợi được chi trả hoặc trở thành khoản phải trả, đồng thời đưa ra cách đo lường từng loại phúc lợi người lao động, cung cấp thông tin chi tiết hướng dẫn cụ thể về các phúc lợi người lao động sau khi nghỉ việc.

IAS 19 (2011) được ban hành vào năm 2011, thay thế cho IAS 19 Phúc lợi của người lao động (1998), và được áp dụng cho kỳ báo cáo bắt đầu hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2013.

IAS 19 - Phúc lợi của Người lao động

Mục tiêu

Mục tiêu của IAS 19 là hướng dẫn hạch toán và thuyết minh đối với phúc lợi của người lao động, yêu cầu đơn vị ghi nhận nợ phải trả khi người lao động đã thực hiện công việc và ghi nhận chi phí khi đơn vị hưởng được các lợi ích kinh tế từ công việc của người lao động.

Phạm vi

IAS 19 áp dụng cho (trong số các loại khác của phúc lợi người lao động):

 • tiền lương và tiền công
 • nghỉ bù (nghỉ phép có lương và nghỉ ốm)
 • phân phối lợi nhuận và tiền thưởng
 • phúc lợi bảo hiểm y tế và nhân thọ trong thời gian làm việc
 • phúc lợi không bằng tiền như nhà ở, ô tô, hàng hoá hoặc dịch vụ miễn phí hoặc được trợ cấp
 • phúc lợi hưu trí, bao gồm lương hưu và các khoản trả một lần
 • phúc lợi bảo hiểm y tế và nhân thọ sau khi nghỉ việc
 • phúc lợi nghỉ phép thâm niên hoặc nghỉ phép để nghiên cứu có hưởng lương
 • Phúc lợi ngày nghỉ lễ
 • Chương trình bồi thường hoãn lại
 • Phúc lợi khi chấm dứt hợp đồng (phúc lợi khi thôi việc).

 

IAS 19 (2011) không áp dụng cho phúc lợi của người lao động trong phạm vi của IFRS 2 Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu hoặc đối với báo cáo cho Quỹ phúc lợi của người lao động (xem IAS 26 Kế toán và Báo cáo Quỹ phúc lợi hưu trí)

Phúc lợi ngắn hạn cho người lao động

Phúc lợi ngắn hạn cho người lao động là những phúc lợi được dự kiến thanh toán toàn bộ trong vòng mười hai tháng sau khi kết thúc kỳ báo cáo năm mà người lao động đã thực hiện công việc, nhưng không bao gồm các phúc lợi sau khi chấm dứt hợp đồng. [IAS 19 (2011) .8] Ví dụ bao gồm tiền lương, tiền lương, phân phối lợi nhuận, tiền thưởng và các khoản phúc lợi không bằng tiền cho người lao động hiện tại.

Giá trị chưa chiết khấu của các khoản phúc lợi dự kiến chi trả khi người lao động đã thực hiện công việc trong kỳ kế toán được ghi nhận trong kỳ đó. [IAS 19 (2011) .11] Chi phí dự kiến ​​cho nghỉ bù ngắn hạn được ghi nhận khi người lao động thực hiện công việc làm tăng quyền lợi của họ hoặc trong trường hợp vắng mặt không cộng dồn, khi sự vắng mặt xảy ra và bao gồm bất kỳ khoản bổ sung nào mà đơn vị dự kiến ​​sẽ thanh toán do các quyền lợi chưa được sử dụng vào cuối kỳ. [IAS 19 (2011) .13-16]

Phân phối lợi nhuận và thanh toán tiền thưởng

Đơn vị ghi nhận chi phí dự kiến ​​của việc phân phối lợi nhuận và các khoản thanh toán tiền thưởng khi và chỉ khi, đơn vị đó có nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ ngầm định để thực hiện các khoản thanh toán đó phát sinh từ các sự kiện trong quá khứ và ước tính đáng tin cậy về nghĩa vụ dự kiến ​​có thể được thực hiện. [IAS 19.19]

Các loại quỹ phúc lợi sau khi nghỉ việc

Các quỹ phúc lợi sau khi nghỉ việc là các thỏa thuận chính thức hoặc không chính thức trong đó đơn vị cung cấp các phúc lợi sau khi nghỉ việc cho một hoặc nhiều người lao động, ví dụ: phúc lợi hưu trí (lương hưu hoặc các khoản thanh toán một lần khi nghỉ hưu), bảo hiểm nhân thọ và chăm sóc y tế.

Việc hạch toán kế toán cho quỹ phúc lợi sau khi nghỉ việc phụ thuộc vào bản chất kinh tế của quỹ và quỹ được phân loại là quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định hoặc quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định:

 • Quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định. Đối với quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định, đơn vị thanh toán các khoản đóng góp cố định vào quỹ nhưng không có nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ ngầm định để thanh toán thêm nếu quỹ không có đủ tài sản để chi trả cho tất cả các phúc lợi sau khi nghỉ việc của người lao động. Do đó, nghĩa vụ của đơn vị được giới hạn thực tế trong phạm vi số tiền mà đơn vị đồng ý đóng góp vào quỹ và rủi ro từ mô hình thống kê và rủi ro đầu tư về bản chất thuộc về người lao động.
 • Quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định Đây là các quỹ phúc lợi sau khi nghỉ việc không thuộc loại quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định. Các quỹ này tạo ra nghĩa vụ đối với đơn vị trong việc cung cấp các phúc lợi đã thỏa thuận cho người lao động hiện tại và quá khứ, đồng thời rủi ro từ mô hình thống kê và rủi ro đầu tư về bản chất thuộc về đơn vị.

 

Quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định

Đối với các quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định, giá trị ghi nhận trong kỳ là khoản đóng góp phải trả cho những công việc đã thực hiện bởi người lao động trong kỳ. [IAS 19 (2011) .51]

Các khoản đóng góp cho quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định mà dự kiến ​​sẽ không được thanh toán toàn bộ trong vòng 12 tháng sau khi kết thúc kỳ báo cáo năm mà người lao động thực hiện công việc liên quan được chiết khấu về giá trị hiện tại. [IAS 19,52]

Quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định
Yêu cầu cơ bản

Đơn vị phải ghi nhận nợ phải trả hoặc tài sản phúc lợi thuần xác định trong báo cáo tình hình tài chính. [IAS 19 (2011) .63] Tuy nhiên, đo lường tài sản phúc lợi thuần xác định có giá trị thấp hơn bất kỳ thặng dư nào trong quỹ và ‘mức trần tài sản’ (tức là giá trị hiện tại của bất kỳ lợi ích kinh tế nào có sẵn dưới dạng hoàn lại từ quỹ hoặc giảm các đóng góp trong tương lai cho quỹ). [IAS 19 (2011) .64]

Đo lường

Đo lường nợ phải trả hoặc tài sản phúc lợi thuần xác định yêu cầu áp dụng phương pháp định giá dựa trên mô hình thống kê, phân bổ phúc lợi cho các giai đoạn phục vụ và sử dụng các giả định thống kê. [IAS 19 (2011) .66] Giá trị hợp lý của bất kỳ tài sản quỹ nào được trừ ra khỏi giá trị hiện tại của nghĩa vụ phúc lợi xác định để xác định thâm hụt hoặc thặng dư ròng. [IAS 19 (2011) .113]

Việc xác định nợ phải trả phúc lợi thuần xác định (hoặc tài sản) được thực hiện với mức độ đủ thường xuyên để giá trị được ghi nhận trong báo cáo tài chính không khác biệt trọng yếu với giá trị được xác định vào cuối kỳ báo cáo. [IAS 19 (2011) .58]

Giá trị hiện tại của các nghĩa vụ phúc lợi xác định của đơn vị và các chi phí phục vụ liên quan được xác định bằng cách sử dụng ‘phương pháp đơn vị tín dụng dự kiến’, xem mỗi giai đoạn phục vụ làm phát sinh thêm một đơn vị phúc lợi và đo lường từng đơn vị một cách riêng biệt để xây dựng nghĩa vụ cuối cùng. [IAS 19 (2011) .67-68] Điều này yêu cầu đơn vị phân bổ phúc lợi cho kỳ hiện tại (để xác định chi phí phục vụ hiện tại) và các kỳ hiện tại và trước đó (để xác định giá trị hiện tại của các nghĩa vụ phúc lợi xác định).

Phúc lợi được phân bổ cho các kỳ phục vụ theo công thức phúc lợi của quỹ, trừ khi việc phục vụ của người lao động trong những năm sau đó sẽ dẫn đến phúc lợi vật chất cao hơn so với những năm trước đó, trong trường hợp đó, phân bổ đường thẳng được sử dụng [IAS 19 (2011). 70]

Giả định tính toán dựa trên mô hình thống kê được sử dụng trong đo lường

Các giả định tính toán dựa trên mô hình thống kê tổng thể được sử dụng phải không thiên lệch và tương thích lẫn nhau và thể hiện ước tính tốt nhất để đo lường các biến số chi phí phúc lợi sau khi nghỉ việc. [IAS 19 (2011) .75-76]:

 • Các giả định tài chính phải dựa trên kỳ vọng của thị trường vào cuối kỳ báo cáo [IAS 19 (2011) .80]
 • Các giả định về tỷ lệ tử vong được xác định bằng cách tham chiếu ước tính tốt nhất về tỷ lệ tử vong của các thành viên của quỹ trong và sau khi nghỉ việc [IAS 19 (2011) .81]
 • Tỷ lệ chiết khấu sử dụng được xác định bằng cách tham chiếu lợi suất thị trường tại thời điểm cuối kỳ báo cáo đối với trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao, hoặc khi trái phiếu đó không có thị trường hoạt động thì tham chiếu lợi suất thị trường đối với trái phiếu chính phủ. Đơn vị tiền tệ và thời hạn của lợi tức trái phiếu sử dụng phải phù hợp với đơn vị tiền tệ và thời hạn ước tính của nghĩa vụ được chiết khấu [IAS 19 (2011) .83]
 • Các giả định về mức lương và phúc lợi dự kiến ​​phản ánh các điều khoản của quỹ, mức tăng lương trong tương lai, bất kỳ giới hạn về chia sẻ chi phí của người sử dụng lao động, đóng góp từ người lao động hoặc bên thứ ba * và những thay đổi ước tính trong tương lai về quỹ phúc lợi nhà nước mà ảnh hưởng đến phúc lợi phải trả [IAS 19 ( 2011) .87]
 • Các giả định về chi phí y tế phải tính đến những thay đổi trong tương lai do lạm phát và những thay đổi cụ thể về chi phí y tế [IAS 19 (2011) .96]
 • Các giả định tính toán dựa trên mô hình thống kê cập nhật phải được sử dụng để xác định chi phí phục vụ hiện tại và lãi ròng cho phần còn lại của kỳ báo cáo năm sau khi sửa đổi, cắt giảm hoặc điều chỉnh quỹ khi đơn vị tái xác định giá trị của nợ phải trả (tài sản) phúc lợi thuần xác định [IAS 19 (2011) .122A] *

* Được bổ sung bởi Sửa đổi, cắt giảm hoặc điều chỉnh quỹ (Sửa đổi IAS 19) vào tháng 2 năm 2018. Các sửa đổi có hiệu lực cho kỳ báo cáo năm bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Chi phí phục vụ quá khứ

Chi phí phục vụ quá khứ là thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự thay đổi trong nghĩa vụ phúc lợi xác định đối với công việc của người lao động trong các kỳ trước, phát sinh do những thay đổi của các thỏa thuận quỹ trong kỳ hiện tại (tức là các sửa đổi quỹ được áp dụng hoặc thay đổi các khoản phúc lợi phải trả hoặc cắt giảm đáng kể số lượng người lao động tham gia quỹ).

Chi phí phục vụ quá khứ có thể có giá trị dương (khi phúc lợi được áp dụng hoặc tăng lên) hoặc giá trị âm (khi phúc lợi hiện tại giảm xuống). Chi phí phục vụ quá khứ được ghi nhận là một khoản chi phí vào thời điểm sớm hơn giữa thời điểm thực hiện bổ sung hoặc cắt giảm quỹ xảy ra và thời điểm đơn vị ghi nhận bất kỳ khoản phúc lợi sau khi chấm dứt hợp đồng nào hoặc chi phí tái cơ cấu liên quan theo IAS 37 Dự phòng, Nợ phải trả tiềm tàng và Tài sản tiềm tàng. [IAS 19 (2011) .103]

Lãi hoặc lỗ khi thanh toán một quỹ phúc lợi xác định được ghi nhận khi việc thanh toán xảy ra. [IAS 19 (2011) .110]

Trước khi chi phí phục vụ quá khứ được xác định, hoặc khoản lãi hoặc lỗ khi thanh toán được ghi nhận, thì nợ phải trả hoặc tài sản phúc lợi thuần xác định bắt buộc phải được đo lường lại, tuy nhiên không bắt buộc đơn vị phải phân biệt giữa chi phí phục vụ quá khứ do cắt giảm quỹ và lãi lỗ khi thanh toán khi các giao dịch này xảy ra cùng nhau. [IAS 19 (2011) .99-100]

Ghi nhận chi phí phúc lợi xác định

Các thành phần của chi phí phúc lợi xác định được ghi nhận như sau: [IAS 19 (2011) .120-130]

Thành phần Ghi nhận
Chi phí phục vụ phân bổ cho giai đoạn hiện tại và quá khứ Lãi hoặc lỗ
Lãi ròng trên tài sản hoặc nợ phải trả phúc lợi thuần xác định, được xác định bằng cách sử dụng lãi suất chiết khấu đầu kỳ Lãi hoặc lỗ
Tái xác định giá trị của tài sản hoặc nợ phải trả phúc lợi thuần xác định, bao gồm:

• Chênh lệch từ tính toán dựa trên mô hình thống kê

• lợi nhuận trên tài sản quỹ

• một số thay đổi về ảnh hưởng của mức trần tài sản

Thu nhập toàn diện khác

(Không được phân loại lại thành lãi hoặc lỗ trong kỳ tiếp theo)

 

Hướng dẫn khác

IAS 19 cũng cung cấp các hướng dẫn liên quan đến:

 • khi đơn vị ghi nhận một khoản hoàn trả của chi phí thanh toán cho nghĩa vụ phúc lợi xác định [IAS 19 (2011) .116-119]
 • khi ưu tiên bù trừ tài sản của một quỹ với một khoản nợ liên quan đến một quỹ khác [IAS 19 (2011) .131-132]
 • kế toán cho các quỹ phúc lợi với sự tham gia của nhiều bên sử dụng lao động [IAS 19 (2011) .32-39]
 • Các quỹ phúc lợi xác định chia sẻ rủi ro giữa các đơn vị dưới sự kiểm soát chung [IAS 19.40-42]
 • Các đơn vị tham gia vào các quỹ nhà nước [IAS 19 (2011) .43-45]
 • Phí bảo hiểm chi trả để tài trợ cho các quỹ phúc lợi sau khi nghỉ việc [IAS 19 (2011) .46-49]
Công bố các quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định

IAS 19 (2011) đặt ra các mục tiêu công bố thông tin liên quan đến các quỹ phúc lợi xác định như sau[IAS 19 (2011) .135]:

 • giải thích về các đặc điểm của các quỹ phúc lợi xác định của đơn vị và các rủi ro liên quan
 • xác định và giải thích các khoản phát sinh trong báo cáo tài chính từ các quỹ phúc lợi xác định
 • mô tả về cách thức các quỹ phúc lợi xác định có thể ảnh hưởng đến giá trị, thời gian và sự không chắc chắn của các dòng tiền trong tương lai của đơn vị.

 

Các công bố cụ thể mở rộng liên quan đến việc đáp ứng từng mục tiêu nêu trên được quy định cụ thể, ví dụ: đối chiếu số dư đầu kỳ với số dư cuối kỳ của tài sản hoặc nợ phải trả phúc lợi xác định, phân loại tài sản quỹ theo giá trị hợp lý thành các loại và phân tích độ nhạy của từng giả định tính toán dựa trên mô hình thống kê trọng yếu. [IAS 19 (2011) .136-147]

Cần công bố bổ sung thông tin liên quan đến các quỹ phúc lợi với sự tham gia của nhiều bên sử dụng lao động và các quỹ phúc lợi xác định chia sẻ rủi ro giữa các đơn vị dưới sự kiểm soát chung. [IAS 19 (2011) .148-150].

Phúc lợi dài hạn khác

IAS 19 (2011) quy định việc áp dụng có điều chỉnh mô hình phúc lợi sau khi nghỉ việc được mô tả ở trên cho các phúc lợi dài hạn khác của người lao động: [IAS 19 (2011) .153-154]

 • Ghi nhận và đo lường thặng dư hoặc thâm hụt trong một quỹ phúc lợi dài hạn khác của người lao động phù hợp với các yêu cầu nêu trên
 • chi phí phục vụ, lãi ròng và tái xác định giá trị đều được ghi nhận vào lãi hoặc lỗ (trừ khi được ghi nhận vào nguyên giá tài sản theo IFRS khác),… khi so sánh với kế toán các quỹ phúc lợi xác định, ảnh hưởng của tái xác định giá trị không được ghi nhận vào thu nhập toàn diện khác .

 

Phúc lợi sau khi chấm dứt hợp đồng

Nợ phải trả phúc lợi sau khi chấm dứt hợp đồng được ghi nhận vào thời điểm sớm hơn giữa: [IAS 19.165-168]

 • khi đơn vị không thể rút lại đề nghị hưởng các phúc lợi đó nữa – hướng dẫn bổ sung cung cấp về thời điểm xảy ra ngày này liên quan đến quyết định của người lao động chấp nhận đề nghị phúc lợi khi thôi việc và do đơn vị quyết định cho người lao động thôi việc.
 • khi đơn vị ghi nhận các chi phí cho việc tái cơ cấu theo IAS 37 Dự phòng, Nợ phải trả tiềm tàng và Tài sản tiềm tàng liên quan đến thanh toán các phúc lợi sau khi chấm dứt hợp đồng.

 

Phúc lợi sau khi chấm dứt hợp đồng được đo lường phù hợp với bản chất của phúc lợi người lao động, như là một khoản nâng cao phúc lợi sau khi nghỉ việc khác hoặc nói cách khác như là phúc lợi người lao động ngắn hạn hoặc phúc lợi người lao động dài hạn khác. [IAS 19 (2011) .169]

 


Ketoanstartup.com


XEM THÊM CÁC CHUẨN MỰC KHÁC

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x