IFRS 12 – Công bố lợi ích trong đơn vị khác

 


TỔNG QUAN IFRS 12

IFRS 12 Công bố lợi ích trong đơn vị khác là một chuẩn mực công bố hợp nhất đòi hỏi một chuỗi các công bố về lợi ích của đơn vị trong các công ty con, thỏa thuận chung, công ty liên kết và “các đơn vị được cấu trúc” không hợp nhất. Công bố được trình bày dưới dạng một chuỗi các mục tiêu, với hướng dẫn chi tiết về việc đáp ứng các mục tiêu đó.

IFRS 12 được ban hành vào tháng 5 năm 2011 và áp dụng cho các kỳ báo cáo hàng năm bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2013.

IFRS 12
MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI IFRS 12

Mục tiêu của IFRS 12 là yêu cầu công bố thông tin cho người sử dụng báo cáo tài chính đánh giá: [IFRS 12: 1]

 • bản chất và rủi ro liên quan đến lợi ích của đơn vị trong các đơn vị khác
 • Ảnh hưởng của những lợi ích đó đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và dòng tiền.

 

Trong trường hợp các công bố theo yêu cầu của IFRS 12, cùng với các công bố theo yêu cầu của các IFRS khác, không đáp ứng mục tiêu trên, thì đơn vị được yêu cầu công bố bất kỳ thông tin bổ sung cần thiết để đáp ứng mục tiêu. [IFRS 12: 3]

IFRS 12 bắt buộc phải được áp dụng bởi đơn vị có lợi ích trong: [IFRS 12: 5]

 • công ty con
 • thỏa thuận chung (hoạt động chung hoặc liên doanh)
 • công ty liên kết
 • đơn vị được cấu trúc không hợp nhất

 

Những cải tiến hàng năm đối với các chuẩn mực IFRS chu kỳ 2014 – 2016 đã làm rõ các công bố được yêu cầu trong IFRS 12 (ngoại trừ B10-B16) cũng áp dụng cho các lợi ích nắm giữ để bán và các hoạt động không tiếp tục theo IFRS 5. [IFRS 12: 5A]

IFRS 12 không áp dụng cho một số quỹ phúc lợi người lao động nhất định, báo cáo tài chính riêng áp dụng IAS 27 Báo cáo tài chính riêng (ngoại trừ liên quan đến các đơn vị được cấu trúc không hợp nhất và các đơn vị quản lý quỹ đầu tư trong một số trường hợp), một số lợi ích nhất định trong liên doanh được nắm giữ bởi đơn vị không có chung quyền kiểm soát và phần lớn lợi ích trong đơn vị khác hạch toán theo IFRS 9 Công cụ tài chính. [IFRS 12: 6]

Đơn vị quản lý quỹ đầu tư lập báo cáo tài chính trong đó tất cả các công ty con được đo lường theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo lãi lỗ trình bày các công bố liên quan đến các đơn vị quản lý quỹ đầu tư theo yêu cầu của IFRS 12. [IFRS 12: 6] *

* Được bổ sung bởi đơn vị quản lý quỹ đầu tư: Sửa đổi áp dụng miễn trừ hợp nhất (Sửa đổi IFRS 10, IFRS 12 và IAS 28), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm

ĐỊNH NGHĨA CHÍNH
Lợi ích trong đơn vị khác Đề cập đến sự tham gia theo hợp đồng và phi hợp đồng làm cho đơn vị có sự thay đổi lợi nhuận từ kết quả hoạt động của đơn vị khác.

Lợi ích trong đơn vị khác có thể được chứng minh, nhưng không giới hạn, việc nắm giữ vốn chủ sở hữu hoặc các công cụ nợ cũng như các hình thức tham gia khác như cấp ngân quỹ, hỗ trợ thanh khoản, tăng cường tín dụng và bảo lãnh.

Nó bao gồm các phương thức mà một đơn vị có quyền kiểm soát, hoặc chung quyền kiểm soát, hoặc ảnh hưởng đáng kể đến đơn vị khác. Một đơn vị không nhất thiết có lợi ích trong đơn vị khác chỉ vì mối quan hệ khách hàng – nhà cung cấp tượng trưng.

Đơn vị được cấu trúc Đơn vị được thành lập theo đó quyền biểu quyết hoặc quyền tương tự không phải là yếu tố chi phối trong việc quyết định bên nào kiểm soát đơn vị đó,

chẳng hạn như khi các quyền biểu quyết chỉ liên quan đến công việc hành chính và các hoạt động liên quan đều được điều hành theo các thỏa thuận trong hợp đồng.

 

CÔNG BỐ BẮT BUỘC

Lưu ý quan trọng:

Bản tóm tắt các công bố sau đây là bản tóm tắt mức độ cao về các yêu cầu chính của IFRS 12. Nó không liệt kê mọi công bố cụ thể theo yêu cầu của chuẩn mực, nhưng thay vào đó nó nêu bật các mục tiêu, danh mục và bản chất của các công bố được yêu cầu.

IFRS 12 liệt kê các ví dụ cụ thể và các công bố bổ sung mở rộng hơn nữa theo các mục tiêu công bố và bao gồm các hướng dẫn khác về các công bố cần thiết. Do đó, người đọc không nên coi đây là danh sách toàn diện hoặc đầy đủ các yêu cầu công bố thông tin của IFRS 12.

XÉT ĐOÁN VÀ GIẢ ĐỊNH QUAN TRỌNG

Đơn vị công bố thông tin về các xét đoán và giả định quan trọng mà đơn vị đã đưa ra (và những thay đổi trong các xét đoán và giả định đó) khi xác định: [IFRS 12: 7]

 • nó kiểm soát đơn vị khác
 • nó có chung quyền kiểm soát đối với một thỏa thuận hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với đơn vị khác
 • loại thỏa thuận chung (tức là hoạt động chung hoặc liên doanh) khi thỏa thuận đã được thiết lập thông qua một đơn vị chuyên biệt.

 

LỢI ÍCH TRONG CÔNG TY CON

Đơn vị phải công bố thông tin cho người sử dụng báo cáo tài chính hợp nhất của đơn vị: [IFRS 12:10]

 • hiểu được cơ cấu thành phần của tập đoàn
 • hiểu được lợi ích mà các lợi ích không kiểm soát có trong các hoạt động và dòng tiền của tập đoàn
 • đánh giá bản chất và mức độ của những hạn chế đáng kể đối với khả năng tiếp cận hoặc sử dụng tài sản và thanh toán các khoản nợ của tập đoàn
 • đánh giá bản chất và những thay đổi trong rủi ro liên quan đến lợi ích của đơn vị trong các đơn vị được cấu trúc hợp nhất
 • đánh giá hậu quả của thay đổi trong lợi ích sở hữu của đơn vị trong công ty con mà không dẫn đến mất quyền kiểm soát
 • đánh giá hậu quả của việc mất quyền kiểm soát công ty con trong kỳ báo cáo.

 

LỢI ÍCH TRONG CÔNG TY CON KHÔNG HỢP NHẤT

[Lưu ý: Miễn trừ hợp nhất đơn vị quản lý quỹ đầu tư được đề cập trong phần này được đưa ra bởi Đơn vị quản lý quỹ đầu tư, ban hành vào ngày 31 tháng 10 năm 2012 và có hiệu lực cho kỳ báo cáo hàng năm bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2014.]

Theo IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất, đơn vị quản lý quỹ đầu tư được yêu cầu áp dụng miễn trừ hợp nhất và thay vào đó hạch toán khoản đầu tư vào công ty con theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo lãi lỗ. [IFRS 10:31].

Trong trường hợp đơn vị là đơn vị quản lý quỹ đầu tư, IFRS 12 yêu cầu công bố thông tin bổ sung, bao gồm:

 • thực tế đơn vị là một đơn vị quản lý quỹ đầu tư [IFRS 12: 19A]
 • thông tin về các xét đoán và giả định quan trọng mà đơn vị đã đưa ra để xác định nó là một đơn vị quản lý quỹ đầu tư, và cụ thể khi đơn vị không có một hoặc nhiều ‘đặc điểm đặc trưng’ của đơn vị quản lý quỹ đầu tư [IFRS 12: 9A]
 • chi tiết về các công ty con không hợp nhất (tên, địa điểm kinh doanh, lợi ích sở hữu đang nắm giữ) [IFRS 12: 19B]
 • chi tiết về mối quan hệ và các giao dịch cụ thể giữa đơn vị quản lý quỹ đầu tư và công ty con (ví dụ: hạn chế chuyển tiền, cam kết, thỏa thuận hỗ trợ, thỏa thuận bằng hợp đồng) [IFRS 12: 19D-19G]
 • thông tin khi đơn vị trở thành hoặc không còn là một đơn vị quản lý quỹ đầu tư [IFRS 12: 9B]

 

Đơn vị thực hiện các công bố này không bắt buộc phải cung cấp các công bố khác theo yêu cầu của IFRS 12 [IFRS 12: 21A, IFRS 12: 25A].

 

LỢI ÍCH TRONG THỎA THUẬN CHUNG VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT

Đơn vị phải công bố thông tin để người sử dụng báo cáo tài chính của đơn vị đánh giá: [IFRS 12:20]

 • bản chất, mức độ và ảnh hưởng tài chính của lợi ích trong các thỏa thuận chung và các công ty liên kết, bao gồm bản chất và ảnh hưởng của mối quan hệ hợp đồng với các nhà đầu tư khác có chung quyền kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với các thỏa thuận chung và các công ty liên kết
 • bản chất và những thay đổi của rủi ro liên quan đến lợi ích của đơn vị trong các liên doanh và công ty liên kết.

 

LỢI ÍCH TRONG ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤU TRÚC  KHÔNG HỢP NHẤT

Đơn vị phải công bố thông tin để người sử dụng báo cáo tài chính của đơn vị: [IFRS 12:24]

 • hiểu được bản chất và mức độ lợi ích của đơn vị trong các đơn vị được cấu trúc không hợp nhất
 • đánh giá bản chất và những thay đổi của rủi ro liên quan đến lợi ích của đơn vị trong các đơn vị được cấu trúc không hợp nhất.

 

ÁP DỤNG VÀ LỰA CHỌN ÁP DỤNG SỚM

IFRS 12 được áp dụng cho các kỳ báo cáo hàng năm bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2013. Được phép áp dụng sớm.

Các yêu cầu công bố thông tin của IFRS 12 không cần áp dụng cho bất kỳ kỳ báo cáo nào được trình bày bắt đầu trước kỳ báo cáo năm ngay trước kỳ báo cáo năm đầu tiên mà IFRS 12 được áp dụng [IFRS 12: C2A]

Đơn vị được khuyến khích tự nguyện cung cấp thông tin theo yêu cầu của IFRS 12 trước khi áp dụng. Việc cung cấp một số thông tin công bố theo yêu cầu của IFRS 12 không bắt buộc đơn vị phải tuân thủ tất cả các yêu cầu của IFRS hoặc cũng phải áp dụng:

 • IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất
 • IFRS 11 Thỏa thuận chung
 • IAS 27 Báo cáo tài chính riêng (2011)

 

IAS 28 Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh (2011)

 

 

Ketoanstartup.com


XEM THÊM CÁC CHUẨN MỰC KHÁC

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x