IFRS 7 – Công cụ tài chính: Công bố


TÓM TẮT NỘI DUNG IFRS 7
TỔNG QUAN

IFRS 7 Công cụ tài chính: Công bố yêu cầu công bố thông tin về tầm quan trọng của các công cụ tài chính đối với đơn vị, và bản chất và mức độ rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính đó, cả về mặt định tính và định lượng. Công bố cụ thể được yêu cầu liên quan đến tài sản tài chính được chuyển nhượng và một số vấn đề khác.

IFRS 7 ban đầu được ban hành vào tháng 8 năm 2005 và áp dụng cho kỳ báo cáo hàng năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2007.

IFRS 7

IFRS 7:

 • Thêm một số công bố mới về các công cụ tài chính trước đây được yêu cầu bởi IAS 32 Công cụ tài chính: Công bố và trình bày (khi nó được trích dẫn)
 • Thay thế các công bố trước đây được yêu cầu bởi IAS 30 Công bố trong Báo cáo tài chính của các ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự
 • Đặt tất cả các công bố về công cụ tài chính cùng nhau vào trong một chuẩn mực mới về Công cụ tài chính: Công bố. Các phần còn lại của IAS 32 chỉ còn giải quyết các vấn đề về trình bày các công cụ tài chính
YÊU CẦU CÔNG BỐ

IFRS yêu cầu một số công bố nhất định phải được trình bày theo loại công cụ tài chính dựa trên các loại công cụ tài chính của IAS 39. Một số công bố khác yêu cầu theo nhóm công cụ tài chính. Đối với những công bố đó, đơn vị phải nhóm các công cụ tài chính thành các nhóm các công cụ tài chính tương tự nhau phù hợp với bản chất của thông tin được trình bày. [IFRS 7.6]

Hai loại chính được yêu cầu bởi IFRS 7:

 • thông tin về tầm quan trọng của các công cụ tài chính.
 • thông tin về bản chất và mức độ rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính
Thông tin về tầm quan trọng của các công cụ tài chính

Báo cáo tình hình tài chính

 • Công bố tầm quan trọng của các công cụ tài chính đối với tình hình và hoạt động tài chính của đơn vị. [IFRS 7.7] Điều này bao gồm các công bố cho từng loại sau: [IFRS 7.8]
  • Tài sản tài chính được đo lường theo giá trị hợp lý thông qua lãi lỗ, trình bày riêng các tài sản nắm giữ cho mục đích thương mại và các tài sản được chỉ định khi ghi nhận ban đầu
  • Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
  • Cho vay và phải thu
  • Tài sản sẵn sàng để bán
  • Nợ phải trả tài chính theo giá trị hợp lý thông qua lãi lỗ, trình bày riêng các khoản nợ được nắm giữ cho mục đích giao dịch thương mại và các khoản nợ được chỉ định ban đầu
  • Nợ phải trả tài chính được tính theo chi phí khấu hao
 • Các công bố liên quan đến bảng cân đối kế toán khác:
 • Công bố đặc biệt về tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được chỉ định được đo lường theo giá trị hợp lý thông qua lãi lỗ, bao gồm công bố về rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường, thay đổi trong giá trị hợp lý do các rủi ro này và phương pháp đo lường. [IFRS 7.9-11]
 • Phân loại lại các công cụ tài chính từ loại này sang loại khác (ví dụ: từ giá trị hợp lý đến chi phí khấu hao hoặc ngược lại) [IFRS 7.12-12A]
 • Thông tin về tài sản tài chính được cam kết là tài sản thế chấp và về tài sản tài chính hoặc phi tài chính được nắm giữ làm tài sản thế chấp [IFRS 7.14-15]
 • Đối chiếu tài khoản dự phòng cho các khoản tổn thất tín dụng (nợ xấu) theo nhóm tài sản tài chính [IFRS 7.16]
 • Thông tin về các công cụ tài chính chứa các công cụ phái sinh phức hợp [IFRS 7.17]
 • Vi phạm các điều khoản của hợp đồng cho vay [IFRS 7.18-19]

Báo cáo thu nhập toàn diện

 • Các khoản mục thu nhập, chi phí, lãi và lỗ, với việc công bố riêng lãi và lỗ từ: [IFRS 7.20 (a)]
  • tài sản tài chính được đo lường theo giá trị hợp lý thông qua lãi lỗ, trình bày riêng các tài sản nắm giữ cho mục đích thương mại và các tài sản được chỉ định khi ghi nhận ban đầu
  • đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
  • cho vay và phải thu.
  • tài sản sẵn sàng để bán.
  • Nợ phải trả tài chính theo giá trị hợp lý thông qua lãi lỗ, trình bày riêng các khoản nợ được nắm giữ cho mục đích giao dịch thương mại và các khoản nợ được chỉ định ban đầu
  • nợ phải trả tài chính được tính theo chi phí khấu hao.
 • Công bố liên quan đến báo cáo thu nhập khác:
  • tổng thu nhập từ lãi và tổng chi phí lãi cho các công cụ tài chính không được đo lường theo giá trị hợp lý thông qua lãi lỗ [IFRS 7,20 (b)]
  • thu nhập và chi phí từ phí [IFRS 7,20 (c)]
  • Khoản lỗ do suy giảm giá trị theo loại tài sản tài chính [IFRS 7.20 (e)]
  • thu nhập từ lãi trên tài sản tài chính suy giảm giá trị [IFRS 7.20 (d)]

Công bố khác

 • Chính sách kế toán cho các công cụ tài chính [IFRS 7.21]
 • Thông tin về kế toán phòng ngừa rủi ro, bao gồm: [IFRS 7.22]
  • Mô tả mỗi loại phòng ngừa rủi ro, công cụ phòng ngừa rủi ro và giá trị hợp lý của các công cụ đó và bản chất của rủi ro được phòng ngừa.
  • Đối với các biện pháp phòng ngừa dòng tiền, các giai đoạn mà dòng tiền dự kiến ​​sẽ xảy ra, khi chúng được dự kiến xác định lãi lỗ và mô tả về bất kỳ giao dịch dự báo nào mà kế toán phòng ngừa rủi ro đã được sử dụng trước đó nhưng không còn dự kiến ​​sẽ xảy ra.
  • Nếu một khoản lãi hoặc lỗ trên công cụ phòng ngừa rủi ro trong phòng ngừa rủi ro dòng tiền đã được ghi nhận trong thu nhập toàn diện khác, đơn vị cần công bố những điều sau: [IAS 7.23]
   • Số tiền được ghi nhận trong thu nhập toàn diện khác trong kỳ
   • Số tiền đã bị loại ra khỏi vốn chủ sở hữu và được ghi nhận trong lãi lỗ trong kỳ
   • Số tiền đã bị loại ra khỏi vốn chủ sở hữu trong kỳ và được ghi nhận ban đầu trong chi phí mua hoặc giá trị sổ sách của một tài sản phi tài chính hoặc nợ phải trả phi tài chính trong một giao dịch phòng ngừa dự báo có khả năng cao xảy ra.

Lưu ý: Trường hợp IFRS 9 Công cụ tài chính (2013) được áp dụng, các yêu cầu công bố sửa đổi sẽ được áp dụng. Công bố thông tin về kế toán phòng ngừa rủi ro được yêu cầu áp dụng khi đơn vị chọn áp dụng kế toán phòng ngừa rủi ro và yêu cầu thông tin được cung cấp theo ba loại chính:

(1) chiến lược quản lý rủi ro của đơn vị và cách thức áp dụng để quản lý rủi ro (2) cách thức hoạt động phòng ngừa rủi ro của đơn vị có thể ảnh hưởng đến giá trị, thời gian và sự không chắc chắn của dòng tiền trong tương lai và (3) ảnh hưởng của kế toán phòng ngừa rủi ro đối với báo cáo tình hình tài chính, báo cáo thu nhập toàn diện và báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu.

Các công bố được yêu cầu phải được trình bày trong một ghi chú hoặc phần riêng biệt trong các báo cáo tài chính, mặc dù một vài thông tin có thể được kết hợp bằng cách tham chiếu.

 • Đối với các phòng ngừa rủi ro giá trị hợp lý, thông tin về sự thay đổi giá trị hợp lý của công cụ phòng ngừa rủi ro và các khoản mục phòng ngừa rủi ro [IFRS 7.24 (a)]
 • Sự không hiệu quả của phòng ngừa rủi ro được ghi nhận trong lãi lỗ (trình bày riêng cho phòng ngừa rủi ro dòng tiền và phòng ngừa rủi ro các khoản đầu tư thuần trong hoạt động đầu tư nước ngoài) [IFRS 7.24 (b-c)]
 • Sự không chắc chắn phát sinh từ việc điều chỉnh lãi suất chuẩn [IFRS 7.24H]
 • Thông tin về các giá trị hợp lý của từng nhóm tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính, đi kèm: [IFRS 7.25-30]
  • So sánh giá trị sổ sách
  • Mô tả cách xác định giá trị hợp lý
  • Cấp độ đầu vào được sử dụng trong đo lường giá trị hợp lý
  • Đối chiếu sự chuyển đổi giữa các cấp độ phân loại giá trị hợp lý, công bố thông tin bổ sung cho các công cụ tài chính có giá trị hợp lý được đo lường bằng cách sử dụng đầu vào cấp độ 3 bao gồm các tác động đến lãi và lỗ, thu nhập toàn diện khác và phân tích độ nhạy
  • Thông tin nếu giá trị hợp lý không thể đo lường được một cách đáng tin cậy

Hệ thống phân cấp giá trị hợp lý giới thiệu 3 cấp độ đầu vào dựa trên cấp độ đầu vào thấp nhất có ý nghĩa đối với giá trị hợp lý chung (IFRS 7.27A-27B):

 • Cấp 1 – giá niêm yết của các công cụ tương tự
 • Cấp 2 – đầu vào thị trường có thể quan sát trực tiếp, khác đầu vào cấp 1
 • Cấp 3 – đầu vào không dựa trên dữ liệu thị trường quan sát được

Lưu ý rằng việc công bố giá trị hợp lý là không bắt buộc khi giá trị sổ sách là xấp xỉ giá trị hợp lý, chẳng hạn như các khoản phải thu và phải trả thương mại ngắn hạn, hoặc đối với các công cụ có giá trị hợp lý không thể đo lường một cách đáng tin cậy. [IFRS 7.29 (a)]

Bản chất và mức độ rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính

Công bố định tính [IFRS 7.33]

 • Các công bố định tính mô tả:
  • Rủi ro của từng loại công cụ tài chính
  • Mục tiêu, chính sách và quy trình của ban quản lý để quản lý những rủi ro đó
  • Thay đổi từ giai đoạn trước

Công bố định lượng

 • Các công bố định lượng cung cấp thông tin về mức độ rủi ro mà đơn vị gánh chịu, dựa trên thông tin được cung cấp nội bộ cho nhân sự quản lý chủ chốt của đơn vị. Những công bố này bao gồm: [IFRS 7.34]
  • Tóm tắt dữ liệu định lượng về mức độ gánh chịu với từng rủi ro tại ngày báo cáo
  • Công bố về rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường và cách thức quản lý các rủi ro này như được mô tả dưới đây
  • Độ tập trung của rủi ro

Rủi ro tín dụng

 • Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia vào công cụ tài chính sẽ gây ra tổn thất cho bên còn lại do không thanh toán cho các nghĩa vụ. [IFRS 7. Phụ lục A]
 • Công bố về rủi ro tín dụng bao gồm: [IFRS 7.36-38]
  • Mức độ rủi ro tối đa (trước khi trừ giá trị của tài sản thế chấp), mô tả tài sản thế chấp, thông tin về chất lượng tín dụng của tài sản tài chính không quá hạn thanh toán hoặc không bị suy giảm giá trị và thông tin về chất lượng tín dụng của tài sản tài chính có điều khoản được đàm phán lại [IFRS 7.36]
  • Đối với các tài sản tài chính quá hạn thanh toán hoặc bị suy giảm giá trị, cần phải công bố phân tích [IFRS 7.37]
  • Thông tin về tài sản thế chấp hoặc các hình thức tín dụng nâng cao khác [IFRS 7.38]

Rủi ro thanh khoản

 • Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà một đơn vị gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ tài chính. [IFRS 7. Phụ lục A]
 • Công bố về rủi ro thanh khoản bao gồm: [IFRS 7.39]
  • Phân tích đáo hạn các khoản nợ tài chính
  • Mô tả phương pháp quản lý rủi ro

Rủi ro thị trường [IFRS 7,40-42]

 • Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc dòng tiền của một công cụ tài chính dao động do thay đổi giá thị trường. Rủi ro thị trường phản ánh rủi ro lãi suất, rủi ro tiền tệ và rủi ro giá khác. [IFRS 7. Phụ lục A]
 • Công bố về rủi ro thị trường bao gồm:
  • phân tích độ nhạy của từng loại rủi ro thị trường mà đơn vị phải gánh chịu.
  • Thông tin bổ sung nếu phân tích độ nhạy không đại diện cho mức độ rủi ro của đơn vị (ví dụ: vì mức độ rủi ro trong năm khác với mức độ rủi ro vào cuối năm).
  • IFRS 7 quy định rằng nếu một đơn vị chuẩn bị phân tích độ nhạy như giá trị rủi ro cho các mục đích quản lý phản ánh sự phụ thuộc của nhiều hơn một thành phần rủi ro thị trường (ví dụ, rủi ro lãi suất và rủi ro ngoại tệ kết hợp), thì có thể công bố phân tích kết hợp thay vì phân tích độ nhạy riêng biệt cho từng loại rủi ro thị trường
CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN TÀI CHÍNH

Một đơn vị sẽ công bố thông tin để người sử dụng báo cáo tài chính:

 1. hiểu mối quan hệ giữa các tài sản tài chính được chuyển nhượng mà không dừng ghi nhận toàn bộ và các khoản nợ liên quan; và
 2. đánh giá bản chất và rủi ro liên quan đến sự tham gia tiếp tục của đơn vị vào các tài sản tài chính dừng ghi nhận. [IFRS 7 42B]
Tài sản tài chính được chuyển nhượng mà không dừng ghi nhận toàn bộ
 • Công bố thông tin được yêu cầu bao gồm mô tả về bản chất của tài sản được chuyển nhượng, bản chất của rủi ro và lợi ích thu được cũng như mô tả về bản chất và công bố định lượng mô tả mối quan hệ giữa tài sản tài chính được chuyển nhượng và các khoản nợ liên quan. [IFRS 7.42D]
Tài sản tài chính được chuyển nhượng mà dừng ghi nhận toàn bộ
 • Công bố thông tin bắt buộc bao gồm giá trị sổ sách tài sản và nợ phải trả đã được ghi nhận, giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả thể hiện sự tham gia tiếp tục, rủi ro gánh chịu tối đa đối với tổn thất từ ​​sự tham gia tiếp tục cũng như phân tích kỳ hạn của dòng tiền chưa chiết khấu để mua lại tài sản tài chính đã dừng ghi nhận . [IFRS 7.42E]
 • Công bố bổ sung là bắt buộc đối với bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào được ghi nhận tại ngày chuyển nhượng tài sản, thu nhập hoặc chi phí được ghi nhận từ sự tham gia tiếp tục của đơn vị vào tài sản tài chính đã dừng ghi nhận cũng như chi tiết về sự phân phối tiền lãi không đều từ hoạt động chuyển nhượng trong suốt kỳ báo cáo . [IFRS 7.42G]
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Phụ lục hướng dẫn áp dụng bắt buộc (Phụ lục B) là một phần của chuẩn mực.

Ngoài ra còn có một phụ lục hướng dẫn thực hiện không bắt buộc (Phụ lục C) mô tả cách thức đơn vị có thể cung cấp các công bố theo yêu cầu của IFRS 7.

Ketoanstartup.com


XEM THÊM CÁC CHUẨN MỰC KHÁC

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page

Bạn không thể sao chép nội dung này

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x